Skip to content

Xây dựng Dapp (Dgame) với Unity

Posted on:January 7, 2020

Trong bài này, chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng một dapp (decentralized application) bằng Unity.

Đây sẽ là một ứng dụng mobile.

Note: Hiện giờ Apple Store và Google Play Store đang chưa chấp nhận các dapp mobile do các lý do liên quan đến bảo mật cũng như ảnh hưởng tới hệ thống in-app purchase của họ. Do vậy về mặt thực tiễn, làm dapp với Unity sẽ không giúp bạn có thêm thu nhập từ app store :D

Đơn giản mình thích thì mình làm thôi!

Source code hoàn chỉnh: https://github.com/dotrungkien/eth-unity-code-base

Các bài viết trước trong chuỗi bài “Xây dựng dapp”:

Cài đặt

Chúng ta cần cài đặt truffle để code contract, Unity để code một sample app đơn giản.

truffle

npm install -g truffle

Unity

Download và cài đặt tại đây: https://unity3d.com/get-unity/download

Init project

Ứng dụng của chúng ta sẽ có 2 phần, phần contract và phần game, ta sẽ lần lượt tạo từng folder:

1 - Tạo thư mục gốc của ứng dụng:

mkdir dapp-with-unity && cd dapp-with-unity

2 - tạo thư mục contract:

mkdir contract && cd contract

3 - init truffle project

truffle init

khi này chúng ta sẽ có được một project để bắt đầu code contract rồi.

truffle-init

4 - init game project

Ta sẽ khởi động Unity lên và tạo một project mới, đặt tên là game, đặt bên trong thư mục dapp-with-unity

unity-init

OK ta đã sẵn sàng để vào bước phát triển rồi.

Contract Development

Trong bài này ta sẽ làm một contract vô cùng đơn giản, chỉ có 2 phương thức và 1 biến mà thôi.

Contract

Vào thư mục contracts và tạo một file mới SimpleStore.sol với nội dung như sau:

pragma solidity ^0.5.0;

contract SimpleStore {
 uint256 value;

 event NewValueSet(uint256 indexed _value, address _sender);

 function set(uint256 newValue) public {
  value = newValue;
  emit NewValueSet(value, msg.sender);
 }

 function get() public view returns (uint256) {
  return value;
 }
}

ở đây ta sẽ dùng phiên bản solidity 0.5.0.

Truffle config

tại truffle-config.js ta sẽ config tất cả những thông tin về chain, compiler, accounts…

module.exports = {
 networks: {
  development: {
   host: "127.0.0.1",
   port: 8545,
   network_id: "123456789",
  },
 },
};

Với chain, để đơn giản nhất ta sẽ sử dụng một local chain, chạy bởi ganache-cli.

Chạy local chain

Nếu bạn chưa cài đặt ganache-cli thì hãy tiến hành cài đặt trước.

npm install -g ganache-cli

Ta sẽ chạy một local chain với chain id là 123456789 bằng lệnh:

ganache-cli -i 123456789

Khi này đã có một chain chạy tại địa chỉ http://localhost:8545 và 10 account, mỗi account có 100 ETH như thế này, mỗi account tương ứng với một private key bên dưới.

Available Accounts
==================
(0) 0x7c28281fb4fa65b40e3f47af4f88bfe82224090b
(1) 0x02c5c736031b4fa576cb911ddbb3e55eb741f134
(2) 0x905aef31f11b49923a6c377f83dec84567b90a25
(3) 0x3429059ea3d218c43266998cfed14e7f85f8d372
(4) 0x0ae76d77a96b34aff16f8910078ae2cf4e001768
(5) 0x148ffe781de6676fde20c2c6ff5bb022e80a9748
(6) 0x776be00b63a9d8692c1a4ce4d6baec1101fc913e
(7) 0x977eded9ac70b067c7cb840779ea9f46e8a89afb
(8) 0x01452fe9da1362ab8ace90d87056a4e5cfc22766
(9) 0xb422c3fafc0514cb733f83294d1681d6e3e8fc03

Private Keys
==================
(0) 26b3f59a6fec532ffc45f121bd2ba3c088666a34136669df03b315e938330d58
(1) 57adbbb3ba0aa454b3b85a87a6fc73e5ded11748e9323d0ba3866dca40e2e301
(2) db4093821ee1f362897847ac59851adea4a4aeeba22404321978111a02236174
(3) 3e953bb74802810739dec2df4cf2eb0e36d6ac665836a3c5658e35e4ef64814b
(4) 3ad55f2e89c7fe489a0cc04dd3574df69466656a98e92be78c9599a442370333
(5) ccc5585cbcbb0405fa5ea2aa48775e6ce7f75b819477c51396084b0b5ec3120d
(6) 77cab936b6001ad056cace50db94bacbec066fdf8842dbe598d7f656a18ec620
(7) 718159194d52ca85fad5dcaac0e9a9269994b6e3301cb233e107b4a71403d172
(8) debf1a6e65da5b3314de06dcefb6fec85065c9c74a42a8660a61d6786b322ba7
(9) 4c97648a754569ef7cfbfafeeb3df4213eea2fb8f1ced9ff38ade25e1ad688c5

hãy lưu lại private key đầu tiên để chút nữa ta sẽ sử dụng account tương ứng trong metamask.

Compile và Migration

Ta sẽ tiến hành compile contract để đảm bảo rằng contract của chúng ta không có lỗi:

truffle compile

kết quả

> Compiling ./contracts/Migrations.sol...
> Compiling ./contracts/SimpleStore.sol...
> Writing artifacts to ./../game/assets/Contracts

Để migration contract của chúng ta lên local chain, ta sẽ phải tạo thêm một file migration cho nó.

Trong thư mục migrations tạo thêm file 2_simple_store_migration.js với nội dung như sau:

const SimpleStore = artifacts.require("SimpleStore");

module.exports = function (deployer) {
 deployer.deploy(SimpleStore);
};

Và tiến hành migrate

truffle migrate --network development

kết quả


Starting migrations...
======================
> Network name:  'development'
> Network id:   123456789
> Block gas limit: 6721975


1_initial_migration.js
======================

  Deploying 'Migrations'
  ----------------------
  > transaction hash:  0xaa2af826be86a1561c79bbff42c1c8646921e327609995b486c0b71eb920edc4
  > Blocks: 0      Seconds: 0
  > contract address:  0x6E896215aD8E6c9d335AAc6642747Cfa96b88511
  > account:       0x7c28281Fb4FA65B40E3f47af4F88BFe82224090b
  > balance:       99.99430184
  > gas used:      284908
  > gas price:      20 gwei
  > value sent:     0 ETH
  > total cost:     0.00569816 ETH

  > Saving artifacts
  -------------------------------------
  > Total cost:     0.00569816 ETH


2_simple_store_migration.js
===========================

  Deploying 'SimpleStore'
  -----------------------
  > transaction hash:  0x70d5bfd2b6f35bced155e93422f7f73a04f475f604e158b766421690ee730882
  > Blocks: 0      Seconds: 0
  > contract address:  0xaC78cEE4872Dd65945a22C66DFCB2d55a9cc65DC
  > account:       0x7c28281Fb4FA65B40E3f47af4F88BFe82224090b
  > balance:       99.99139726
  > gas used:      145229
  > gas price:      20 gwei
  > value sent:     0 ETH
  > total cost:     0.00290458 ETH

  > Saving artifacts
  -------------------------------------
  > Total cost:     0.00290458 ETH


Summary
=======
> Total deployments:  2
> Final cost:     0.00860274 ETH

Extract contract ABI

Việc tạo script đọc và xử lý file json với Csharp khá dài nên mình sẽ viết một script js tách luôn ABI và địa chỉ của contract ra một file riêng, để chút nữa trong game ta không phải viết thêm xử lý chỉ việc kéo thả vào trong Unity mà thôi. Easy!

Tạo thư mục scripts, bên trong ta tạo một file extract_abi.js với nội dung sau:

const fs = require("fs");
const path = require("path");
const contracts = path.resolve(__dirname, "../build/contracts/");
const unityAbis = path.resolve(__dirname, "../../game/Assets/Contracts/");

module.exports = function () {
 let builtContracts = fs.readdirSync(contracts);
 builtContracts.forEach(contract => {
  if (contract === "Migrations.json" || contract === "SafeMath.json") return;
  console.log("extracting contract ", contract);
  const name = contract.split(".")[0];
  let json = JSON.parse(fs.readFileSync(path.resolve(contracts, contract)));
  let { abi, networks } = json;
  if (!Object.keys(networks).length) return;
  fs.writeFileSync(
   path.resolve(unityAbis, contract),
   JSON.stringify(json.abi)
  );
  fs.writeFileSync(
   path.resolve(unityAbis, name + "Address.txt"),
   networks["123456789"].address
  );
 });
};

Bên game, trong thư mục game/Assets ta sẽ tạo một thư mục Contracts, sau đó quay lại bên contract và chạy lệnh:

truffle exec scripts/extract_abi.js

Khi này nó sẽ sinh ra cho chúng ta thư mục Contracts 2 file: SimpleStore chứa contract ABI và SimpleStoreAddress chứa contract address.

built-contract

OK vậy là xong phần contract.

Game Development

Hãy mở Unity và chọn project game mà chúng ta vừa tạo.

Project Settings

Vì ta làm ứng dụng mobile, nên việc đầu tiên là ta sẽ switch project sang Android.

Chọn File/Build Settings..., tại cửa sổ build setting, ta chọn Android và nhấn Switch Platform.

android-switch-platform

Tiếp tục chọn Player Settings..., hãy đảm bảo Scripting Runtime Version.Net 4.x Equivalent, và Api Compatibility Level.Net 4.x

scripting-backend

Scene

Mở đầu chúng ta sẽ có một scene SampleScene chưa có gì ngoài MainCameraEvent System cả.

Ta lần lượt sẽ tạo các Text cho Value, Address, Balance, một InputField cho giá trị nhập vào, và một Button để set giá trị cho value. Thêm chút màu sắc nếu cần.

Scene sẽ trông như sau:

scene-edited

Nethereum Plugin

Để kết nối với blockchain từ Unity, ta sẽ sử dụng một thư viện của Csharp có tên gọi Nethereum.

Nethereum là một thư viện tích hợp của .Net trên nền tảng Ethereum, dùng để kết nối giữa các client Csharp tới các node trên Ethereum blockchain như Geth, Parity hay Quorum.

Download Nethereum tại đây: https://github.com/Nethereum/Nethereum/releases

Đọc thêm Documentations tại đây: https://nethereum.readthedocs.io/en/latest/unity3d-introduction/

Nethereum có 2 phiên bản: Net461 sử dụng cho các hệ thống .Net 4x trở lên, và Net351 sử dụng cho các hệ thống .Net thấp hơn.

Các phiên bản Unity trước đây sử dụng .Net3.5, nhưng gần đây đã nâng cấp lên sử dụng cả 4.x và 3.5, và trong tương lai sẽ bỏ hoàn toàn phiên bản 3.5, nên chúng ta luôn nên sử dụng các phiên bản 4.x trở lên. Trong bài này cũng vậy, chúng ta sẽ sử dụng phiên bản Net461.

Ta sẽ tạo thư mục Plugins trong thư mục game/Assets và giải nén thư viện đã download về tại đây.

nethereum-plugins

Note: Nếu gặp các lỗi liên quan đến Library/PackageCache/ thì hãy mạnh dạn tắt đi khởi động lại Unity.

Scripts

Tạo thư mục Scripts, bên trong tạo một script SimpleStore.cs với nội dung như sau:

using System;
using System.Numerics;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading.Tasks;

using UnityEngine;
using UnityEngine.UI;

using Nethereum.Web3;
using Nethereum.Web3.Accounts;
using Nethereum.Contracts;
using Nethereum.ABI.FunctionEncoding.Attributes;
using Nethereum.Signer;
using Nethereum.Hex.HexTypes;

public class SimpleStore : MonoBehaviour
{

  [Header("Deployed contract")]
  public TextAsset contractABI;
  public TextAsset contractAddress;

  public Text currentValueText;
  public Text addressText;
  public Text balanceText;
  public InputField inputValue;

  private HexBigInteger ethBalance;
  private Web3 web3;
  private Account account;
  private string privateKey;
  private string from;
  private Contract contract;

  private HexBigInteger gas = new HexBigInteger(900000);

  private Function getFunction;
  private Function setFunction;

  void Start()
  {
    AccountSetup();
  }

  public void AccountSetup()
  {
    var url = "http://localhost:8545";
    privateKey = "0x26b3f59a6fec532ffc45f121bd2ba3c088666a34136669df03b315e938330d58";
    account = new Account(privateKey);
    from = account.Address;
    web3 = new Web3(account, url);
    StartCoroutine(StatusInterval());
    GetContract();
  }

  IEnumerator StatusInterval()
  {
    while (true)
    {
      UpdateStatus();
      yield return new WaitForSeconds(1f);
    }
  }

  public async Task UpdateStatus()
  {
    uint newValFromContract = await GetValue();
    currentValueText.text = "" + newValFromContract;
    var newBalance = await web3.Eth.GetBalance.SendRequestAsync(from);
    ethBalance = newBalance;
    decimal ethBalanceVal = Web3.Convert.FromWei(ethBalance.Value);
    addressText.text = from;
    balanceText.text = string.Format("{0:0.00} ETH", ethBalanceVal);
  }

  public void OnSetValue()
  {
    var newValue = inputValue.text;
    try
    {
      int intValue = Int32.Parse(newValue);
      SetValue(intValue);
    }
    catch (FormatException)
    {
      Debug.LogError("Unable to parse input!");
    }
  }

  void GetContract()
  {
    string abi = contractABI.ToString();
    string address = contractAddress.ToString();
    contract = web3.Eth.GetContract(abi, address);

    getFunction = contract.GetFunction("get");
    setFunction = contract.GetFunction("set");
  }

  public async Task<uint> GetValue()
  {
    var value = await getFunction.CallAsync<uint>();
    return value;
  }

  public async Task<string> SetValue(int value)
  {
    var receipt = await setFunction.SendTransactionAndWaitForReceiptAsync(from, gas, new HexBigInteger(0), null, value);
    Debug.LogFormat("tx: {0}", receipt.TransactionHash);
    return receipt.TransactionHash;
  }
}

Giải thích

public TextAsset contractABI;
public TextAsset contractAddress;

public Text currentValueText;
public Text addressText;
public Text balanceText;
public InputField inputValue;
public void AccountSetup()
{
  var url = "http://localhost:8545";
  privateKey = "0x26b3f59a6fec532ffc45f121bd2ba3c088666a34136669df03b315e938330d58";
  account = new Account(privateKey);
  from = account.Address;
  web3 = new Web3(account, url);
  StartCoroutine(StatusInterval());
  GetContract();
}
public async Task UpdateStatus()
{
  uint newValFromContract = await GetValue();
  currentValueText.text = "" + newValFromContract;
  var newBalance = await web3.Eth.GetBalance.SendRequestAsync(from);
  ethBalance = newBalance;
  decimal ethBalanceVal = Web3.Convert.FromWei(ethBalance.Value);
  addressText.text = from;
  balanceText.text = string.Format("{0:0.00} ETH", ethBalanceVal);
}
void GetContract()
{
  string abi = contractABI.ToString();
  string address = contractAddress.ToString();
  contract = web3.Eth.GetContract(abi, address);

  getFunction = contract.GetFunction("get");
  setFunction = contract.GetFunction("set");
}

public async Task<uint> GetValue()
{
  var value = await getFunction.CallAsync<uint>();
  return value;
}

public async Task<string> SetValue(int value)
{
  var receipt = await setFunction.SendTransactionAndWaitForReceiptAsync(from, gas, new HexBigInteger(0), null, value);
  Debug.LogFormat("tx: {0}", receipt.TransactionHash);
  return receipt.TransactionHash;
}
public void OnSetValue()
{
  var newValue = inputValue.text;
  try
  {
    int intValue = Int32.Parse(newValue);
    SetValue(intValue);
  }
  catch (FormatException)
  {
    Debug.LogError("Unable to parse input!");
  }
}

ok script đã sẵn sàng, quay trở lại scene, add script SimpleStore vào object Canvas, sau đó kéo các biến cần thiết từ scene vào trong script SimpleStore component:

simple-store-script

tiếp theo tạo Click Event cho SET button, sử dụng hàm callback là OnSetValue:

set-button

Test game

Khi ta mới vào, giá trị của value là 0:

game-before

set thử một giá trị xem sao, ví dụ 321, và chờ chút, giá trị sẽ được cập nhật thành 321:

game-after

All done!

Kết luận

Vậy là chúng ta đã hoàn thành một ứng dụng vô cùng đơn giản với Unity tích hợp với Ethereum Blockchain rồi.

Dù chức năng chỉ là minimum nhưng ta hoàn toàn có rất nhiều hướng để phát triển. Unity là một engine vô cùng nổi tiếng để làm game, do đó ta có thể xây dựng được các game trên đó rất dễ dàng.

Đồng thời ngoài localchain, bằng cách tương tự, ta cũng có thể deploy và kết nối đến các chain khác như Main chain, Ropsten, Rinkeby, Kovan, Loom, Tomochain…

Nếu các bạn muốn tham khảo một game hoàn chỉnh, các bạn có thể tham khảo sản phẩm Tomo Sheep Fight mình viết trên Tomochain (sản phẩm đã đạt giải Nhì trị giá 1000$ tại Tomochain Dappathon 2019) tại đây:

https://github.com/dotrungkien/TomoSheepFight

Demo:

tomo-sheep-fight

Enjoy coding!