Skip to content

Các câu hỏi phỏng vấn JavaScript

Posted on:June 19, 2019

Dạo gần đây trên cộng đồng mạng đang nổi lên một repo rất hot javascript-questions, mỗi ngày nhận được tới hàng ngàn star. Tại thời điểm mình viết bài này là đã hơn 6000 ⭐️ rồi.

Mình cũng theo trend vào đọc thử và thấy có rất nhiều câu hỏi hay, nên cũng đã contribute một bản dịch tiếng Việt, đồng thời chia sẻ tại đây với mọi người.

Hi vọng mọi người sẽ có thêm những trải nghiệm mới mẻ với JavaScript.

Trên đời vốn chỉ có 2 loại ngôn ngữ lập trình: loại bị nhiều người chê và loại không ai thèm dùng.


1. Ouput là gì?

function sayHi() {
 console.log(name);
 console.log(age);
 var name = "Lydia";
 let age = 21;
}

sayHi();

Đáp án: D

Trong hàm chúng ta đã khai báo biến name với var. Điều đó có nghĩa là biến này sẽ được hoisted (một vùng nhớ sẽ được set up khi biến được khởi tạo) với giá trị mặc định là undefined, cho tới khi chúng ta thực sự định nghĩa biến đó. Trong hàm này, chúng ta chưa hề định nghĩa biến name tại dòng mà ta log ra, vậy nên giá trị mặc định của nó vẫn là undefined.

Các biến được khai báo với keyword let (và const) cũng được hoisted nhưng không giống như var, chúng không được khởi tạo. Chúng ta sẽ không thể truy cập chúng cho tới khi chúng ta khai báo (khởi tạo) chúng. Người ta gọi đó là “temporal dead zone”. Khi ta truy cập đến một giá trị trước khi chúng được khai báo, JavaScript sẽ throws một ReferenceError.


2. Output sẽ là gì?

for (var i = 0; i < 3; i++) {
 setTimeout(() => console.log(i), 1);
}

for (let i = 0; i < 3; i++) {
 setTimeout(() => console.log(i), 1);
}

Đáp án: C

Bởi vì event queue trong JavaScript, hàm setTimeout callback sẽ được gọi sau khi vòng lặp được thực hiện. Bời vì biến i trong vòng lặp đầu tiên được khai báo với từ khóa var, nên nó sẽ là một biến global. Trong suốt vòng lặp, mỗi lần chúng ta tăng giá trị của i lên 1, sử dụng phép toán ++. Cho tới khi callback setTimeout được gọi, giá trị của i đã trở thành 3 rồi.

Trong vòng lặp thứ 2, biến i được khai báo với từ khóa let, có nghĩa nó là một biến block-scoped (block là những gì được viết bên trong cặp ngoặc { }). Tại mỗi vòng lặp, i sẽ là một biến mới có một giá trị mới, và giá trị đó có scope là bên trong vòng lặp mà thôi.


3. Output sẽ là gì?

const shape = {
 radius: 10,
 diameter() {
  return this.radius * 2;
 },
 perimeter: () => 2 * Math.PI * this.radius,
};

shape.diameter();
shape.perimeter();

Đáp án: B

Chú ý rằng giá trị diameter là một hàm thông thường, còn perimeter là một arrow function.

Không giống như hàm thông thường, với arrow function, biếnthis sẽ trỏ tới surrounding scope! Có nghĩa là khi chúng ta gọi perimeter, nó sẽ không được gọi bởi shape object, mà nó được gọi bởi object nào đó tại surrounding scope (ví dụ window chẳng hạn).

Khi không có giá trị radius tại object đó, nó sẽ trả về undefined.


4. Ouput là gì?

+true;
!"Lydia";

Đáp án: A

Phép toán cộng + sẽ convert một toán hạng sang dạng number. true1, và false is 0.

Chuỗi 'Lydia' là một truthy value. Điều chúng ta thật sự đang hỏi chính là “có phải một giá trị truthy là falsy?“. Rõ ràng câu trả lời là false rồi.


5. Cái nào đúng?

const bird = {
 size: "small",
};

const mouse = {
 name: "Mickey",
 small: true,
};

Đáp án: A

Trong JavaScript thì tất cả keys của các object đều là string (ngoại trừ khi nó là một Symbol). Dù chúng ta không viết chúng như một string, về cơ bản chúng sẽ luôn được convert sang dạng string.

JavaScript thông dịch (hay unboxes) từng câu lệnh. Khi chúng ta sử dụng cặp dấu ngoặc [], nó sẽ tìm kiếm dấu mở ngoặc đầu tiên [, và sẽ tiếp tục tìm kiếm cho tới khi gặp dấu đóng ngoặc ]. Chỉ khi đó thì câu lệnh mới được thực thi.

mouse[bird.size]: Giá trị đầu tiên bird.size"small". mouse["small"] sẽ trả về true

Tuy nhiên, khi chúng ta sử dụng dấu chấm ., điều trên không còn đúng nữa. mouse không hề có key nào tên là bird, có nghĩa mouse.bird sẽ là undefined. Sau đó chúng ta gọi size sử dụng chấm .: mouse.bird.size. Vì mouse.birdundefined, lời gọi sẽ trở thành undefined.size. Đây là một lời gọi không hợp lệ, nó sẽ throw ra một lỗi kiểu như Cannot read property "size" of undefined.6. Ouput là gì?

let c = { greeting: "Hey!" };
let d;

d = c;
c.greeting = "Hello";
console.log(d.greeting);

Đáp án: A

Trong JavaScript, tất cả các object sẽ được tham chiếu khi chúng được gán bằng một giá trị khác.

Đầu tiên, giá trị c có giá trị là một object. Sau đó, chúng ta gán d tham chiếu tới object mà c trỏ tới.

Khi ta thay đổi giá trị của object, tất cả các biến tham chiếu cũng đều thay đổi giá trị theo.


7. Ouput là gì?

let a = 3;
let b = new Number(3);
let c = 3;

console.log(a == b);
console.log(a === b);
console.log(b === c);

Đáp án: C

new Number() là một hàm built-in constructor. Mặc dù nó trông có vẻ giống như là một số, nhưng không phải: nó thực sự là một object với hàng tá những thông số khác nữa.

Khi ta sử dụng phép so sánh ==, nó đơn thuần chỉ kiểm tra xem 2 biến có giá trị giống nhau. Chúng đều có giá trị là 3, vậy nên phép toán đầu trả về true.

Tuy nhiên khi sử dụng phép so sánh ===, cả giá trịkiểu đều phải giống nhau. Rõ ràng: new Number() không phải là một số, nó là một object. Cả 2 phép toán sau đều trả về false.


8. Ouput là gì?

class Chameleon {
 static colorChange(newColor) {
  this.newColor = newColor;
  return this.newColor;
 }

 constructor({ newColor = "green" } = {}) {
  this.newColor = newColor;
 }
}

const freddie = new Chameleon({ newColor: "purple" });
freddie.colorChange("orange");

Đáp án: D

Hàm colorChange là một hàm static (hàm tĩnh). Hàm static được thiết kế để chỉ để tồn tại ở mức class, và không thể truyền cho bất cứ instance con nào. Vì freddie là một instance con, hàm static này sẽ không được truyền xuống, và do đó không thể gọi được tại freddie instance: nó sẽ throw ra một TypeError.


9. Ouput là gì?

let greeting;
greetign = {}; // Lỗi đánh máy!
console.log(greetign);

Đáp án: A

Nó sẽ log ra object greetign, bởi vì chúng ta vừa khởi tạo một global object! Khi chúng ta đánh máy nhầm greeting thành greetign, trình thông dịch của JS sẽ coi nó như là global.greetign = {} (hay window.greetign = {} nếu chạy trên browser).

Để tránh điều này chúng ta có thể sử dụng "use strict". Nó sẽ đảm bảo rẳng các biến đều phải được khai báo trước khi sử dụng.


10. Điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta làm thế này?

function bark() {
 console.log("Woof!");
}

bark.animal = "dog";

Đáp án: A

Điều này là có thể với Javascript, bởi vì function cũng chỉ là object mà thôi! (Mọi primitive types đều là object)

Function là một object đặc biệt. Phần code mà bạn viết không phải là function thực tế đâu. Function ở đây chính là một object với các thuộc tính. Và các thuộc tính này có thể gọi được.


11. Ouput là gì?

function Person(firstName, lastName) {
 this.firstName = firstName;
 this.lastName = lastName;
}

const member = new Person("Lydia", "Hallie");
Person.getFullName = function () {
 return `${this.firstName} ${this.lastName}`;
};

console.log(member.getFullName());

Đáp án: A

Chúng ta không thể add thêm một thuộc tính cho một constructor giống như một object thông thường. Nếu bạn muốn add thêm thuộc tính nào đó cho tất cả các object một lần, bạn phải dùng prototype. Trong trường hợp này cũng vậy.

Person.prototype.getFullName = function () {
 return `${this.firstName} ${this.lastName}`;
};

khi này member.getFullName() sẽ hoạt động. Tại sao nên làm vậy? Hãy thử thêm chúng trực tiếp vào constructor xem sao. Không phải mọi instance Person đều cần phương thức này. Nó sẽ dẫn tới việc lãng phí rất nhiều bộ nhớ, khi chúng đều phải lưu trữ thuộc tính này cho mỗi instance. Thay vì thế, nếu ta chỉ thêm chúng vào prototype, ta sẽ chỉ tốn bộ nhớ một lần mà thôi, và mọi object khác đều có thể truy cập đến nó!


12. Ouput là gì?

function Person(firstName, lastName) {
 this.firstName = firstName;
 this.lastName = lastName;
}

const lydia = new Person("Lydia", "Hallie");
const sarah = Person("Sarah", "Smith");

console.log(lydia);
console.log(sarah);

Đáp án: A

Với sarah, chúng ta khai báo mà không có từ khóa new. Khi sử dụng new, nó sẽ trỏ đến một object mới mà ta vừa tạo ra. Tuy nhiên nếu ta không dùng new thì nó sẽ trỏ tới global object!

Chúng ta cho rằng this.firstName"Sarah"this.lastName"Smith". Tuy nhiên sự thực là chúng ta đã định nghĩa global.firstName = 'Sarah'global.lastName = 'Smith'. Bản thân biến sarah vẫn là undefined.


13. What are the three phases of event propagation?

Đáp án: D

Trong capturing phase, event được truyền từ các phần tử cha cho tới phần tử target. Sau khi tới được phần tử target thì bubbling sẽ bắt đầu.


14. Tất cả các object đều có prototypes.

Đáp án: B

Tất cả các object đều có prototypes, ngoại trừ base object. Object base có thể truy cập đến vài methods và properties, ví dụ như .toString. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể sử dụng được các built-in methods trong JavaScript! Tất cả các phương thức đó đều có trong prototype. Mặc dù JavaScript không thể tìm thấy chúng trong object một cách trực tiếp, nó sẽ được truyền xuống thông qua prototype chain và xuống tới object, tại đây chúng ta có thể truy cập được nó.


15. Ouput là gì?

function sum(a, b) {
 return a + b;
}

sum(1, "2");

Đáp án: C

JavaScript là một ngôn ngữ dynamically typed: chúng ta không khai báo kiểu dữ liệu khi khai báo biến. Giá trị có thể bị tự động convert sang một kiểu dữ liệu khác mà ta không hề hay biết, điều này được gọi là _implicit type coercion. Coercion có nghĩa là convert từ kiểu này sang kiểu khác.

Trong ví dụ này, JavaScript sẽ convert số 1 sang dạng string. Mỗi khi ta cộng một số (1) với một string ('2'), số sẽ luôn được xem như là một string. Kết quả sẽ là một phép nối chuỗi giống như "Hello" + "World", vậy nên "1" + "2" sẽ trả về là "12".


16. Ouput là gì?

let number = 0;
console.log(number++);
console.log(++number);
console.log(number);

Đáp án: C

Khi phép toán ++ nằm ở đằng sau (postfix):

 1. Trả về giá trị (trả về 0)
 2. Tăng giá trị lên (number giờ là 1)

Khi phép toán ++ nằm ở đằng trước (prefix):

 1. Tăng giá trị lên (number giờ là 2)
 2. Trả về giá trị (trả về 2)

Vậy kết quả là 0 2 2.


17. Ouput là gì?

function getPersonInfo(one, two, three) {
 console.log(one);
 console.log(two);
 console.log(three);
}

const person = "Lydia";
const age = 21;

getPersonInfo`${person} is ${age} years old`;

Đáp án: B

Nếu bạn dùng tagged template literals, giá trị của đối số đầu tiên luôn luôn là một mảng các string. Những đối số còn lại sẽ lấy giá trị từ biểu thức đưa vào!


18. Ouput là gì?

function checkAge(data) {
 if (data === { age: 18 }) {
  console.log("You are an adult!");
 } else if (data == { age: 18 }) {
  console.log("You are still an adult.");
 } else {
  console.log(`Hmm.. You don't have an age I guess`);
 }
}

checkAge({ age: 18 });

Đáp án: C

Khi test sự bằng nhau, các kiểu dữ liệu cơ bản sẽ so sánh giá trị của chúng, còn object thì so sánh tham chiếu. JavaScript sẽ kiểm tra xem các object đó có trỏ đến những vùng nhớ giống nhau hay không.

Hai object chúng ta đang so sánh không có được điều đó: object đối số tham chiếu đến một vùng nhớ khác với object chúng ta dùng để kiểm tra sự bằng nhau.

Đó là lý do tại sao cả { age: 18 } === { age: 18 }{ age: 18 } == { age: 18 } đều trả về false.


19. Ouput là gì?

function getAge(...args) {
 console.log(typeof args);
}

getAge(21);

Đáp án: C

Spread operator (...args.) sẽ trả về một mảng các đối số. Mảng thực chất là một object, vậy nên typeof args sẽ trả về "object".


20. Ouput là gì?

function getAge() {
 "use strict";
 age = 21;
 console.log(age);
}

getAge();

Đáp án: C

Với "use strict", chúng ta sẽ đảm bảo được rằng ta sẽ không bao giờ khai báo biến global một cách vô ý. Tại đây chúng ta chưa khai báo biến age, và khi dùng "use strict", nó sẽ throw ra một reference error. Nếu như không dùng "use strict", nó sẽ vẫn hoạt động, vì thuộc tính age sẽ được thêm vào global object.


21. What’s value of sum?

const sum = eval("10*10+5");

Đáp án: A

eval sẽ đánh giá đoạn code bên trong string. Nếu nó là một biểu thức, giống như trong trường hợp này, nó sẽ tính toán giá trị đó. Biểu thức là 10 * 10 + 5, kết quả sẽ là 105.


22. Biến cool_secret sẽ truy cập được trong bao lâu?

sessionStorage.setItem("cool_secret", 123);

Đáp án: B

Dữ liệu được lưu trữ trong sessionStorage sẽ được xóa khi đóng tab.

Nếu chúng ta dùng localStorage, data sẽ được lưu trữ mãi mãi, trừ phi hàm localStorage.clear() được gọi.


23. Ouput là gì?

var num = 8;
var num = 10;

console.log(num);

Đáp án: B

Với từ khóa var bạn có thể khai báo bao nhiêu biến trùng tên tùy thích. Biến đó sẽ có giá trị là lần cuối khai báo.

Bạn không thể làm điều tương tự với let hay const vì chúng là block-scoped.


24. Ouput là gì?

const obj = { 1: "a", 2: "b", 3: "c" };
const set = new Set([1, 2, 3, 4, 5]);

obj.hasOwnProperty("1");
obj.hasOwnProperty(1);
set.has("1");
set.has(1);

Đáp án: C

Tất cả các keys của object (ngoại trừ Symbols) về bản chất đều là string, dù chúng ta có viết chúng ra dạng string hay không. Nó là lý do tại sao obj.hasOwnProperty('1') cũng trả về true.

Tuy nhiên điều đó không đúng với set. Không hề có '1' trong set của chúng ta: set.has('1') trả về false. Có số 1 trong set, nên set.has(1) trả về true.


25. Ouput là gì?

const obj = { a: "one", b: "two", a: "three" };
console.log(obj);

Đáp án: C

Nếu chúng ta có 2 keys giống nhau, thì chúng sẽ bị replace. Nó sẽ vẫn nằm ở vị trí đầu tiên chúng được khai báo, nhưng giá trị thì sẽ là giá trị lần cuối.


26. Ngữ cảnh thực thi global của JavaScript tạo ra 2 thứ cho chúng ta: global object, và từ khóa “this”.

Đáp án: A

Ngữ cảnh thực thi cơ bản chính là ngữ cảnh global: nó là thứ mà chúng ta có thể truy cập được ở bất cứ đâu trong code.


27. Ouput là gì?

for (let i = 1; i < 5; i++) {
 if (i === 3) continue;
 console.log(i);
}

Đáp án: C

Lệnh continue sẽ bỏ qua một vòng lặp nếu điều kiện của nó là true.


28. Ouput là gì?

String.prototype.giveLydiaPizza = () => {
 return "Just give Lydia pizza already!";
};

const name = "Lydia";

name.giveLydiaPizza();

Đáp án: A

String là một built-in constructor, có nghĩa là chúng ta có thể thêm các thuộc tính vào đó. Ta vừa thêm vào đó một thuộc tính. Kiểu String cơ bản sẽ được convert sang dạng object bởi hàm string prototype. Vì thế nên tất cả các string object đều có thể truy cập đến hàm giveLydiaPizza này!


29. Ouput là gì?

const a = {};
const b = { key: "b" };
const c = { key: "c" };

a[b] = 123;
a[c] = 456;

console.log(a[b]);

Đáp án: B

Object keys sẽ tự động được convert sang dạng string. Chúng ta đang set một object như là một key cho object a, với giá trị là 123.

Tuy nhiên khi ta string hóa một object, nó sẽ trở thành "[Object object]". Nên tại đây phép gán này thực chất chính là a["Object object"] = 123. Phép gán tiếp theo cũng giống hệt vậy. c là một object khác mà chúng ta đang string hóa nó. Theo đó, a["Object object"] = 456.

Cuối cùng khi gọi a[b], thực chất chính là gọi a["Object object"]. Giá trị của nó là 456, nên trả về là 456.


30. Ouput là gì?

const foo = () => console.log("First");
const bar = () => setTimeout(() => console.log("Second"));
const baz = () => console.log("Third");

bar();
foo();
baz();

Đáp án: B

Chúng ta có một hàm setTimeout được gọi đầu tiên. Nên, nó sẽ được log ra cuối cùng.

Điều đó bởi vì trên browser, chúng ta không hề có runtime engine, đơn thuần chỉ có WebAPI. WebAPI cho chúng ta một hàm setTimeout, ta hãy ví dụ nó trên DOM.

Sau khi callback được gửi tới WebAPI, bản thân hàm setTimeout (nhưng không phải callback nhé!) sẽ được đưa ra khỏi stack.

Giờ đây, foo được gọi, và "First" được log ra.

foo được đưa ra khỏi stack, và baz được gọi. "Third" được log ra.

WebAPI không thể thêm thứ gì đó vào stack cho tới khi nó được sẵn sàng. Thay vào đó, nó đẩy callback function đến một nơi gọi là queue.

Đó chính là nơi mà event loop làm việc. Một event loop sẽ quan sát stack và task queue. Nếu stack trở nên rỗng, nó sẽ lấy giá trị đầu tiên trong queue để đưa tiếp vào stack.

bar được gọi, "Second" được log ra, và nó được đưa ra khỏi stack.


31. What is the event.target when clicking the button?

<div onclick="console.log('first div')">
 <div onclick="console.log('second div')">
  <button onclick="console.log('button')">Click!</button>
 </div>
</div>

Đáp án: C

Phần tử sâu nhất trong các phần tử lồng nhau sẽ là target của event. Bạn có thể ngăn việc đó lại bằng cách sử dụng event.stopPropagation


32. Khi bạn click vào đoạn văn, cái gì sẽ được ghi ra output?

<div onclick="console.log('div')">
 <p onclick="console.log('p')">Click here!</p>
</div>

Đáp án: A

Nếu ta click vào p, ta sẽ thấy hai log: pdiv. Trong chuỗi event sẽ có 3 phases: capturing, target, và bubbling. Mặc định thì event handlers sẽ được thực hiện tại bubbling phase (trừ phi chúng ta khai báo useCapturetrue). Chúng sẽ đi từ phần tử sâu nhất ra đến bên ngoài.


33. Ouput là gì?

const person = { name: "Lydia" };

function sayHi(age) {
 console.log(`${this.name} is ${age}`);
}

sayHi.call(person, 21);
sayHi.bind(person, 21);

Đáp án: D

Với cả hai, chúng ta có thể đưa vào object để sử dụng từ khóa this. Tuy nhiên, .call có nghĩa là thực hiện ngay lập tức!

.bind. trả về một bản copy của function, với context kèm theo! Nó sẽ không thực hiện ngay lập tức.


34. Ouput là gì?

function sayHi() {
 return (() => 0)();
}

typeof sayHi();

Đáp án: B

sayHi function trả về giá trị của một hàm gọi ngay lập tức (immediately invoked function - IIFE). Function này trả về 0, kiểu dữ liệu "number".

FYI: chỉ có 7 kiểu dữ liệu built-in: null, undefined, boolean, number, string, object, and symbol. "function" không phải là một kiểu, mà là objects, kiểu dữ liệu là "object".


35. Giá trị nào trong các giá trị dưới đây là falsy?

0;
new Number(0);
("");
(" ");
new Boolean(false);
undefined;

Đáp án: A

Chỉ có 6 giá trị falsy:

Function constructors như new Numbernew Boolean đều là truthy.


36. Ouput là gì?

console.log(typeof typeof 1);

Đáp án: B

typeof 1 trả về "number". typeof "number" trả về "string"


37. Ouput là gì?

const numbers = [1, 2, 3];
numbers[10] = 11;
console.log(numbers);

Đáp án: C

Mỗi khi chúng ta set một giá trị cho một phần tử trong mảng mà vượt quá độ dài của mảng, JavaScript sẽ tạo ra những “empty slots”. Chúng sẽ có giá trị là undefined, nhưng khi ghi ra thì chúng ta sẽ thấy dạng:

[1, 2, 3, 7 x empty, 11]

phụ thuộc vào nơi mà chúng ta chạy chúng (có thể khác nhau tùy môi trường browser, node, etc.)


38. Ouput là gì?

(() => {
 let x, y;
 try {
  throw new Error();
 } catch (x) {
  (x = 1), (y = 2);
  console.log(x);
 }
 console.log(x);
 console.log(y);
})();

Đáp án: A

catch block nhận về giá trị x. Đây không phải là giá trị x mà ta khai báo với từ khóa let ở bên trên. Đây là biến x trong block-scoped.

Tiếp đó, chúng ta set giá trị của biến block-scoped này là 1, và đồng thời cũng set giá trị cho biến y. Giờ đây chúng ta log ra giá trị của biến block-scoped variable x, bằng 1.

Bên ngoài catch block, x vẫn là undefined, và y2. Khi gọi console.log(x) bên ngoài catch block, nó sẽ trả về undefined, và y trả về 2.


39. Mọi thứ trong JavaScript đều là…

Đáp án: A

JavaScript chỉ có primitive types và objects.

Primitive types là boolean, null, undefined, bigint, number, string, and symbol.

Điểm khác nhau giữa primitive và object chính là primitives không có thuộc tính hay phương thức; tuy nhiên, chúng ta để ý rằng là 'foo'.toUpperCase() sẽ trả về 'FOO' mà không phải là một TypeError. Đó là bởi vì khi chúng ta truy cập các thuộc tính hay phương thức của một primitive như là string, JavaScript sẽ ngầm bao nó bởi một wrapper class, ví dụ String, và sau đó sẽ hủy việc bao đó ngay sau khi thực hiện xong. Mọi primitives ngoại trừ nullundefine đều hoạt động giống như vậy.


40. Ouput là gì?

[
 [0, 1],
 [2, 3],
].reduce(
 (acc, cur) => {
  return acc.concat(cur);
 },
 [1, 2]
);

Đáp án: C

[1, 2] là giá trị khởi tạo. Đây là giá trị chúng ta bắt đầu, và cũng là giá trị đầu tiên của acc. Tại vòng đầu tiên, acc[1,2], và cur[0, 1]. Ta nối chúng lại tạo ra [1, 2, 0, 1].

Tiếp tục, [1, 2, 0, 1]acc[2, 3]cur. Ta nối chúng lại tạo ra [1, 2, 0, 1, 2, 3].


41. Ouput là gì?

!!null;
!!"";
!!1;

Đáp án: B

null là falsy. !null trả về true. !true trả về false.

"" là falsy. !"" trả về true. !true trả về false.

1 là truthy. !1 trả về fase. !false trả về true.


42. Hàm setInterval trả về cái gì?

setInterval(() => console.log("Hi"), 1000);

Đáp án: A

Nó trả về một id duy nhất. Id này dùng để clear interval sau này với hàm clearInterval().


43. Giá trị trả về là gì?

[..."Lydia"];

Đáp án: A

String là một iterable. Thế nên spread operator sẽ map toàn bộ các ký tự trong chuỗi lại thành một mảng.


44. Output là gì?

function* generator(i) {
 yield i;
 yield i * 2;
}

const gen = generator(10);

console.log(gen.next().value);
console.log(gen.next().value);

Đáp án: C

Một hàm bình thường không thể bị dừng giữa chừng khi được gọi. Tuy nhiên một generator thì khác, nó có thể “dừng lại” được, và sau đó nó sẽ tiếp tục từ vị trí nó dừng lại. Mỗi khi một generator gặp một từ khóa yield, nó sẽ sinh ra giá trị ngay phía sau nó. Chú ý là generator không trả về giá trị, nó sinh ra giá trị.

Đầu tiên, chúng ta khởi tạo generator với giá trị i10. Generator được gọi bằng cách sử dụng phương thức next(). Khi lần đầu gọi thì i vẫn là 10. Khi nó bắt gặp từ khóa yield: nó sẽ sinh ra giá trị i. Generator sẽ được “tạm dừng” tại đây, và ghi ra giá trị 10.

Sau đó chung ta tiếp tục gọi generator bằng cách sử dụng tiếp phương thức next(). Nó sẽ bắt đầu từ vị trí nó tạm dừng lúc trước, khi i vẫn đang là 10. Và khi nó bắt gặp từ khóa yield, nó sẽ sinh ra giá trị i * 2. i10, nên nó sẽ sinh ra 10 * 2, tức 20. Vậy kết quả cuối cùng là 10, 20.


45. Giá trị trả về là gì?

const firstPromise = new Promise((res, rej) => {
 setTimeout(res, 500, "one");
});

const secondPromise = new Promise((res, rej) => {
 setTimeout(res, 100, "two");
});

Promise.race([firstPromise, secondPromise]).then(res => console.log(res));

Đáp án: B

Khi chúng ta đưa các promise vào trong một hàm Promise.race, nó sẽ chỉ resolves hay rejects promise đầu tiên được resolves/rejects. Với hàm setTimeout, chúng ta đưa vào một khoảng thời gian: 500 mili giây cho promise đầu tiên (firstPromise), và 100 mili giây cho promise thứ hai (secondPromise). Nó có nghĩa là secondPromise sẽ hoàn thành trước và trả về giá trị 'two'. res khi này sẽ nhận giá trị 'two' và được in ra console.


46. Output là gì?

let person = { name: "Lydia" };
const members = [person];
person = null;

console.log(members);

Đáp án: D

Đầu tiên, chúng ta khai báo một biến person là một object có thuộc tính name.

Sau đó chúng ta khai báo một biến members. Ta set giá trị đầu tiên của mảng là giá trị của biến person. Khi sử dụng gán bằng, object sẽ được tham chiếu tới object mà nó được gán. Khi ta gán tham chiếu từ một biến sang biến khác, ta tạo ra một bản sao của tham chiếu đó. (nên nhớ rằng đó vẫn là 2 tham chiếu hoàn toàn khác nhau!)

Sau đó ta set giá trị của person bằng null.

Chúng ta chỉ đơn thuần là thay đổi giá trị của biến person mà thôi, chứ không phải giá trị của phần tử đầu tiên ở trong mảng, vì chúng ta có một tham chiếu khác đến object đó. Phần tử đầu tiên của mảng members vẫn giữ tham chiêu đến object gốc. Do vậy, khi chúng ta in ra mảng members, phần tử đầu tiên sẽ vẫn in ra giá trị của objet gốc.


47. Output là gì?

const person = {
 name: "Lydia",
 age: 21,
};

for (const item in person) {
 console.log(item);
}

Đáp án: B

Với vòng lặp for-in chúng ta sẽ lặp qua tất cả các keys của object, trong trường hợp này là nameage. Về cơ bản, object keys là string (nếu nó không phải là Symbol). Tại mỗi vòng lặp, giá trị của item chính là giá trị của key hiện tại trong vòng lặp. Đầu tiên, itemname, và được in ra. Vòng lặp sau, itemage, và được in ra.


48. Output là gì?

console.log(3 + 4 + "5");

Đáp án: B

Compiler sẽ đánh giá biểu thức dựa trên độ ưu tiên giữa các phép toán trong biểu thức đó, từ đó nó sẽ tính toán hoặc trái-sang-phải hoặc phải-qua-trái. Ở đây chúng ta chỉ có một phép toán mà thôi, phép cộng: +. Với phép cộng, tính toán sẽ là từ trái-qua-phải.

Giá trị 3 + 4 được tính toán trước. Kết quả là 7.

7 + '5' sẽ ra kết quả là "75" bởi xuất hiện ép kiểu tại đây. JavaScript sẽ convert 7 sang dạng string, bạn có thể xem thêm tại câu hỏi 15. Và sau đó 2 string sẽ được nối lại với nhau bởi phép toán cộng +. Kết quả "7" + "5" sẽ là "75".


49. What’s the value of num?

const num = parseInt("7*6", 10);

Đáp án: C

Chỉ có số đầu tiên trong chuỗi kí tự được trả về. Hệ cơ số là _hệ thập phân__ (đối số thứ 2 trong hàm chính là cơ số: hệ thập phân, hệ 16, hệ 8, hệ nhị phân, vv.), Hàm parseInt sẽ kiểm tra xem các ký tự trong chuỗi có đảm bảo hợp lệ hay không. Một khi chúng tìm ra ký tự không phải là ký tự hợp lệ trong hệ cơ số, nó dừng lại và bỏ qua các ký tự phía sau.

* không phải là một số. Vậy nên nó sẽ chỉ convert ký tự "7" sang hệ thập phân là 7. num sẽ có giá trị là 7.


50. Output là gì?

[1, 2, 3].map(num => {
 if (typeof num === "number") return;
 return num * 2;
});

Đáp án: C

Khi ta tiến hành map một mảng, giá trị của num sẽ chính là giá trị của phần tử hiện giờ trong vòng lặp. Trong trường hợp này, các phần tử đều là dạng số, tức là typeof num === "number" sẽ là true. Hàm map sẽ tạo ra một mảng mởi từ các giá trị của mảng ban đầu.

Tuy nhiên chúng ta không hề trả về giá trị nào cả. Khi đó, hàm số sẽ mặc định trả về undefined. Do đó qua mỗi vòng lặp, ta lại nhận được thêm một giá trị undefined nữa.


51. Output là gì?

function getInfo(member, year) {
 member.name = "Lydia";
 year = "1998";
}

const person = { name: "Sarah" };
const birthYear = "1997";

getInfo(person, birthYear);

console.log(person, birthYear);

Đáp án: A

Đối số sẽ được đưa vào hàm dạng tham trị, trừ phi nó là object, khi đó nó sẽ được đưa vào hàm dạng tham chiếu. birthYear là dạng giá trị, vì nó là string chứ không phải object. Khi chúng ta đưa vào dạng giá trị, một bản sao của giá trị đó sẽ được tạo ra (xem thêm câu 46).

birthYear trỏ đến giá trị là "1997". Đối số year cũng sẽ rỏ đến giá trị "1997", nhưng giá trị này chỉ là một bản sao của giá trị mà birthYear trỏ tới mà thôi, hai giá trị đó hoàn toàn khác nhau. Do đó khi ta thay đổi giá trị year bằng "1998", chúng ta chỉ thay đổi giá trị của year mà thôi. birthYear sẽ vẫn giữ giá trị là "1997".

person là một object. Biến member có một tham chiếu tới cùng object mà person trỏ tới. Khi chúng ta thay đổi một thuộc tính của object mà member trỏ tới, giá trị của person cũng sẽ tự động thay đổi theo, vì chúng có chung tham chiếu. name của person khi này sẽ có giá trị mới là "Lydia".


52. Output là gì?

function greeting() {
 throw "Hello world!";
}

function sayHi() {
 try {
  const data = greeting();
  console.log("It worked!", data);
 } catch (e) {
  console.log("Oh no an error!", e);
 }
}

sayHi();

Đáp án: D

Với lệnh throw, chúng ta có thể tạo ra các errors tùy ý. Với câu lệnh đó, chúng ta có thể throw các exception. Một exeption có thể là một chuỗi, một số, một boolean hoặc một object. Trong trường hợp này thì nó là chuỗi 'Hello world'.

Với lệnh catch chúng ta có thể xử lý những exeption được throw ra khi thực hiện try. Một exeption đã được throw ra: chuỗi 'Hello world'. e chính là chuỗi đó và chúng ta sẽ in ra. Kết quả là 'Oh an error: Hello world'.


53. Output là gì?

function Car() {
 this.make = "Lamborghini";
 return { make: "Maserati" };
}

const myCar = new Car();
console.log(myCar.make);

Đáp án: B

Khi chúng ta trả về một thuộc tính, giá trị của thuộc tính bằng với giá trị đã được trả về bởi lệnh return, chứ không phải giá trị được set trong constructor. Chúng ta trả về giá trị là "Maserati", do đó myCar.make sẽ là "Maserati".


54. Output là gì?

(() => {
 let x = (y = 10);
})();

console.log(typeof x);
console.log(typeof y);

Đáp án: A

let x = y = 10; chính là cách viết ngắn gọn của:

y = 10;
let x = y;

Khi ta set y bằng 10, thực tế chúng ta đã sử dụng biến global y (window nếu là trên browser, global nếu là môi trường Node).Trên browser, window.y sẽ là 10.

Sau đó, chúng ta khai báo giá trị của x với giá trị của y, tức 10. Tuy nhiên khi ta khai báo với từ khóa let biến x sẽ chỉ tồn tại trong block scoped; hay trong trường hợp này là hàm thực hiện ngay lập tức (immediately-invoked function - IIFE). Khi ta sử dụng phép toán typeof, x hoàn toàn chưa được định nghĩa: vì x lúc này nằm bên ngoài block nó được định nghĩa lúc trước. Nghĩa là xundefined. Do đó console.log(typeof x) trả về "undefined".

Tuy nhiên với y thì khác, ta đã có giá trị của y khi set y bằng 10. Giá trị đó có thể truy cập được từ bất kì đâu bởi chúng là biến global. y được định nghĩa với kiểu là "number". Do đó console.log(typeof y) trả về "number".


55. Output là gì?

class Dog {
 constructor(name) {
  this.name = name;
 }
}

Dog.prototype.bark = function () {
 console.log(`Woof I am ${this.name}`);
};

const pet = new Dog("Mara");

pet.bark();

delete Dog.prototype.bark;

pet.bark();

Đáp án: A

Chúng ta có thể xóa các thuộc tính khỏe object bằng từ khóa delete, kể cả với prototype. Khi chúng ta xóa một thuộc tính trên prototype, nó sẽ bị vô hiệu hóa hoàn toàn trong chuỗi prototype. Trong trường hợp này, hàm bark sẽ bị vô hiệu hóa ngay sau khi chúng ta thực hiện hàm xóa delete Dog.prototype.bark, tất nhiên ta vẫn có thể truy cập vào nó nhưng giá trị sẽ là undefined.

Khi chúng ta chạy một thứ không phải là hàm, nó sẽ bắn ra một TypeError. Trong trường hợp này là TypeError: pet.bark is not a function, vì bản thân thuộc tính pet.barkundefined.


56. Output là gì?

const set = new Set([1, 1, 2, 3, 4]);

console.log(set);

Đáp án: D

Set là một tập hơp các giá trị không trùng nhau.

Chúng ta đưa đầu vào là một mảng [1, 1, 2, 3, 4] với giá trị 1 bị trùng. Giá trị trùng đó sẽ bị loại bỏ. Kết quả là {1, 2, 3, 4}.


57. Output là gì?

// counter.js
let counter = 10;
export default counter;
// index.js
import myCounter from "./counter";

myCounter += 1;

console.log(myCounter);

Đáp án: C

Một module khi được import sẽ là read-only: chúng ta sẽ không thể chỉnh sửa module đó, chỉ có bản thân module đó có thể chỉnh sửa giá trị của nó mà thôi.

Khi ta thay đổi giá trị cuả myCounter, nó sẽ throw ra một lỗi: myCounterread-only và không thể thay đổi.


58. Output là gì?

const name = "Lydia";
age = 21;

console.log(delete name);
console.log(delete age);

Đáp án: A

Phép toán delete sẽ trả về một giá trị boolean: true nếu xóa thành công, false nếu thất bại. Tuy nhiên, nếu biến được khai báo với các từ khóa var, const hay let thì nó sẽ không thể bị xóa bởi phép toán delete.

Biến name được khai báo với từ khóa const, nên nó sẽ không thể bị xóa và trả về false. Khi ta set age bằng 21, thực tế là ta đang sử dụng biến global age. Ta có thể xóa sử dụng phép toán delete, khi này delete age trả về true.


59. Output là gì?

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
const [y] = numbers;

console.log(y);

Đáp án: C

Chúng ta có thể unpack các giá trị từ mảng hoặc thuộc tính từ objects bằng phương pháp destructuring. Ví dụ:

[a, b] = [1, 2];

Giá trị của a sẽ là 1, b sẽ là 2. Thực tế, câu hỏi của chúng ta đơn giản là:

[y] = [1, 2, 3, 4, 5];

Có nghĩa là y chính là giá trị đầu tiên trong mảng, tức số 1. Do đó khi ta in ra y thì sẽ là1.


60. Output là gì?

const user = { name: "Lydia", age: 21 };
const admin = { admin: true, ...user };

console.log(admin);

Đáp án: B

Ta có thể kết hợp 2 object sử dụng phép toán spread operator .... Nó cho phép ta tạo ra bản sao của từng cặp key/values trong từng object và nối chúng lại với nhau thành một object mới. Trong trường hợp này chúng ta tạo ra các bản sao của các cặp key/value của object user object, và nối chúng vào object admin. admin object khi này sẽ trở thành { admin: true, name: "Lydia", age: 21 }.


61. Output là gì?

const person = { name: "Lydia" };

Object.defineProperty(person, "age", { value: 21 });

console.log(person);
console.log(Object.keys(person));

Đáp án: B

Với phương thức defineProperty, chúng ta có thể thêm các thuộc tính mới, cũng như sửa các thuộc tính sẵn có của object. Khi chúng ta thêm thuộc tính vào object bằng defineProperty, chúng sẽ mặc định là thuộc tính not enumerable. Phương thức Object.keys sẽ trả về tất cả các thuộc tính enumerable của object, trong trường hợp này thì chỉ có "name" mà thôi.

Thêm nữa, các thuộc tính được thêm bởi defineProperty là mặc định không thể thay đổi được. Tất nhiên ta có thể override các điều đó bằng các thuộc tính như writable, configurableenumerable. Tức là defineProperty là một cách rất mềm dẻo để tạo ra và điều chỉnh thuộc tính của object.


62. Output là gì?

const settings = {
 username: "lydiahallie",
 level: 19,
 health: 90,
};

const data = JSON.stringify(settings, ["level", "health"]);
console.log(data);

Đáp án: A

Đối số thứ hai của JSON.stringifyreplacer. Replacer Có thể là một hàm hoặc một mảng, nó sẽ quy định xem giá trị nào sẽ được chuỗi hóa ra sao.

Nếu replacer là một mảng, chỉ có các thuộc tính có tên trong mảng được convert thành chuỗi JSON. Trong trường hợp này, chỉ có các thuộc tính "level""health" được đưa vào, "username" bị loại bỏ. data giờ sẽ là "{"level":19, "health":90}".

Nếu replacer là function, hàm này sẽ được gọi trên từng thuộc tính của object được chuỗi hóa. Giá trị trả về sẽ là giá trị được đưa vào chuỗi JSON. Nếu trả về undefined, thuộc tính này sẽ bị loại bỏ khỏi chuỗi.


63. Output là gì?

let num = 10;

const increaseNumber = () => num++;
const increasePassedNumber = number => number++;

const num1 = increaseNumber();
const num2 = increasePassedNumber(num1);

console.log(num1);
console.log(num2);

Đáp án: A

Phép toán ++ sẽ trả về trước giá trị của toán hạng, sau đó tăng giá trị của toán hạng lên. Giá trị của num110, vì increaseNumber sẽ trả về giá trị của num, đang là 10, và sau đó mới tăng giá trị của num lên.

num2 cũng là 10, vì chúng ta đưa num1 vào increasePassedNumber. number bằng 10(tức giá trị của num1). Cũng giống như trên, phép toán ++ sẽ trả về trước giá trị của toán hạng, sau đó tăng giá trị của toán hạng lên. Giá trị của number10, do đó num2 cũng sẽ là 10.


64. Output là gì?

const value = { number: 10 };

const multiply = (x = { ...value }) => {
 console.log((x.number *= 2));
};

multiply();
multiply();
multiply(value);
multiply(value);
Đáp án: C

Trong ES6 thì chúng ta có thể khởi tạo tham số với giá trị mặc định. Giá trị của tham số sẽ là giá trị mặc định nếu ta không truyền gì vào hàm, hoặc khi giá trị truyền vào là "undefined". Trong trường hợp này, ta dùng spread operator (toán tử mở rộng) để biến value thành một object mới, do đó x sẽ có giá trị mặc định là { number: 10 }.

Chú ý một điều là đối số sẽ được xét giá trị tại call time! Có nghĩa là mỗi khi chúng ta gọi hàm, một object mới sẽ được tạo ra. Chúng ta gọi hàm multiply hai lần mà không truyền vào đối số nào cả: x sẽ nhận giá trị mặc định { number: 10 }. Sau đó chúng ta sẽ ghi ra giá trị là 20.

Lần gọi thứ ba chúng ta truyền vào một đối số: chính là value. Toán tử *= chính là cách viết gọn của x.number = x.number * 2: chúng ta thay đổi giá trị của x.number, và ghi ra giá trị 20.

Tại lần gọi thứ tư, chúng ta truyền vào value một lần nữa. x.number trước đó đã bị thay đổi thành 20, nên x.number *= 2 sẽ ghi ra 40.


65. Output là gì?

[1, 2, 3, 4].reduce((x, y) => console.log(x, y));
Đáp án: D

Đối số đầu tiên của hàm reduce chính là accumulator (tổng tích lũy), trong trường hợp này là x. Đối số thứ 2 chính là giá trị hiện tại, tức y. Với hàm reduce, ta sẽ gọi callback trên mỗi phần tử của mảng, cứ vậy cho tới khi ra đến một giá trị cuối cùng.

Trong trường hợp này, chúng ta không trả về bất cứ giá trị nào cả, mà đơn thuần chỉ là ghi ra giá trị của tổng tích lũygiá trị hiện tại mà thôi.

Giá trị của tổng tích lũy chính là giá trị được hàm callback trả về tại vòng lặp trước đó. Nếu ta không đặt giá trị khởi tạo cho đối số trong hàm reduce, thì tổng tích lũy sẽ chính bằng giá trị đầu tiên tại lời gọi đầu tiên.

Trong lời gọi đầu tiên, tổng tích lũy (x) là 1, và giá trị hiện tại (y) là 2. Chúng ta không trả về giá trị cho hàm callback, mà đơn thuần chỉ ghi chúng ta, vậy nên 12 được ghi ra.

Nếu ta không trả về giá trị trong một function, thì nó sẽ mặc định trả về là undefined. Do đó trong lời gọi tiếp theo tổng tích lũy sẽ là undefined, và giá trị hiện tại là 3. undefined3 sẽ được ghi ra.

Tiếp tục như vậy, trong lời gọi thứ tư thì tổng tích lũy sẽ vẫn là undefined, giá trị hiện tại là 4. undefined4 sẽ được ghi ra.


66. Với cách nào chúng ta có thể kế thừa Dog class?

class Dog {
 constructor(name) {
  this.name = name;
 }
};

class Labrador extends Dog {
 // 1
 constructor(name, size) {
  this.size = size;
 }
 // 2
 constructor(name, size) {
  super(name);
  this.size = size;
 }
 // 3
 constructor(size) {
  super(name);
  this.size = size;
 }
 // 4
 constructor(name, size) {
  this.name = name;
  this.size = size;
 }

};
Đáp án: B

Trong class dẫn xuất, ta không thể truy cập từ khóa this trước khi gọi super. Nếu bạn chạy thử, nó sẽ throw ra một ReferenceError, do đó 1 và 4 sẽ throw ra reference error.

Với việc gọi super, chúng ta đã gọi hàm constructor của class cha với tham số truyền vào. Trong trường hợp này, class cha nhận name làm đối số trong constructor, do đó chúng cần đưa name vào hàm super.

Labrador class nhận vào hai đối số, name vì nó kế thừa Dog, và size - một thuộc tính của Labrador class. Cả hai đều cần thiết để đưa vào trong constructor của class Labrador, do đó cách khởi tạo đúng là 2


67. Output là gì?

// index.js
console.log("running index.js");
import { sum } from "./sum.js";
console.log(sum(1, 2));

// sum.js
console.log("running sum.js");
export const sum = (a, b) => a + b;
Đáp án: B

Với import, tất cả các module import vào đều sẽ được pre-parsed (đánh giá trước). Có nghĩa là những module được import vào sẽ được chạy trước, còn code trong file sẽ chạy sau.

Đó chính là điều khác biệt giữa require() trong CommonJS và import! Với require(), ta có thể load các dependencies tại bất cứ khi nào ta cần. Nếu ta sử dụng require thay thế cho import thì running index.js, running sum.js, 3 sẽ được ghi ra.


68. Output là gì?

console.log(Number(2) === Number(2))
console.log(Boolean(false) === Boolean(false))
console.log(Symbol('foo') === Symbol('foo'))****
Đáp án: A

Mỗi Symbol là một thứ hoàn toàn khác biệt. Giá trị truyền vào làm đối số trong Symbol chỉ đơn thuần là phần giải thích cho Symbol đó mà thôi, và nó không liên quan gì tới giá trị của Symbol đó cả. Chúng ta kiểm tra tính bằng nhau của hai Symbol hoàn toàn khác biệt: Symbol('foo') thứ nhất, và Symbol('foo') thứ hai. Mỗi giá trị đều là riêng biệt và duy nhất, nên Symbol('foo') === Symbol('foo') sẽ trả về false.


69. Output là gì?

const name = "Lydia Hallie";
console.log(name.padStart(13));
console.log(name.padStart(2));
Đáp án: C

Với hàm padStart chúng ta có thể thêm vào khoảng trắng đằng trước mỗi chuỗi. Giá trị đưa vào trong hàm là tổng độ dài của chuỗi sau khi thêm vào khoảng trắng. Chuỗi "Lydia Hallie" có độ dài là 12 nên name.padStart(13) sẽ thêm vào một khoảng trắng đằng trước chuỗi.

Nếu đối số truyền vào cho hàm padStart nhỏ hơn độ dài của chuỗi, không có khoảng trắng nào được thêm vào.


70. Output là gì?

console.log("🥑" + "💻");
Đáp án: A

Với phép toán +, ta có thể nối các xâu chuỗi. Trong trường hợp này, ta nối chuỗi "🥑" với chuỗi "💻", kết quả tạo ra "🥑💻".


71. Làm thế nào có thể ghi ra giá trị giống như trong comment khi console.log?

function* startGame() {
 const answer = yield "Do you love JavaScript?";
 if (answer !== "Yes") {
  return "Oh wow... Guess we're gone here";
 }
 return "JavaScript loves you back ❤️";
}

const game = startGame();
console.log(/* 1 */); // Do you love JavaScript?
console.log(/* 2 */); // JavaScript loves you back ❤️
Đáp án: C

Một generator sẽ “tạm dừng” khi nhìn thấy từ khóa yield. Đầu tiên ra sẽ đưa ra chuỗi “Do you love JavaScript?”, bằng cách gọi game.next().value.

Chương trình sẽ chạy từng dòng, cho tới khi nó tìm thấy từ khóa yield. Có một từ khóa yield tại dòng đầu tiên của hàm: chương trình sẽ dừng tại đâ! Điều đó có nghĩa là biến answer chưa hề được định nghĩa!

Khi ta gọi game.next("Yes").value, yield trước đó sẽ được thay thế bởi giá trị được truyền vào hàm next(), trong trường hợp này là"Yes". Theo đó giá trị của biến answer giờ sẽ là "Yes". Điều kiện if sẽ trả về false, và JavaScript loves you back ❤️ sẽ được ghi ra.72. Output là gì?

console.log(String.raw`Hello\nworld`);
Đáp án: C

String.raw trả về chuỗi nguyên bản, các ký tự (\n, \v, \t etc.) sẽ vẫn là nguyên bản và không biến thành xuống dòng hay khoảng trắng! Nếu ta không để là chuỗi nguyên bản, sẽ có trường hợp xảy ra lỗi không mong muốn, ví dụ với đường dẫn:

const path = `C:\Documents\Projects\table.html`

Sẽ cho ta chuỗi là:

"C:DocumentsProjects able.html"

Với String.raw, nó sẽ trả về là:

C:\Documents\Projects\table.html

Do đó, trong trường hợp này Hello\nworld sẽ được ghi ra.


73. Output là gì?

async function getData() {
 return await Promise.resolve("I made it!");
}

const data = getData();
console.log(data);
Đáp án: C

Một hàm async luôn luôn trả về một promise. await sẽ chờ cho tới khi promise đó được hoàn thành: một pending promise sẽ được trả về khi ta gọi getData() bằng cách gán nó cho biến data.

Nếu ta muốn truy cập giá trị đã hoàn thành của promise, trong trường hợp này là "I made it", ta có thể sử dụng hàm .then() ngay sau data như sau:

data.then(res => console.log(res))

Khi này nó sẽ ghi ra "I made it!"


74. Output là gì?

function addToList(item, list) {
 return list.push(item);
}

const result = addToList("apple", ["banana"]);
console.log(result);
Đáp án: B

Hàm .push() trả về độ dài của mảng mới! Trước đó, mảng chỉ hồm một phần tử là "banana" và có độ dài là 1. Sau khi thêm chuỗi "apple" vào mảng, mảng lúc này có hai chuỗi và có độ dài là 2. Do đó hàm addToList sẽ trả về 2.

Hàm push sẽ thay đổi chính bản thân mảng truyền vào. Do đó nếu chúng ta muốn trả về mảng thay vì chỉ trả về độ dài, chúng ta nên trả về trực tiếp mảng list sau khi đã thêm item vào đó.


75. Output là gì?

const box = { x: 10, y: 20 };

Object.freeze(box);

const shape = box;
shape.x = 100;

console.log(shape);
Đáp án: B

Object.freeze khiến cho chúng ta không thể thêm vào, xóa đi hay thay đổi bất kì thuộc tính nào của object (trừ phi giá trị của thuộc tính lại chính là một object khác).

Khi chúng ta tạo ra biến shape và set cho nó giá trị bằng với một object đã được đóng băng là box, thì shape cũng sẽ trỏ tới một object đã được đóng băng. Ta có thể check một object có đang bị đóng băng hay không bằng Object.isFrozen. Trong trường hợp này, Object.isFrozen(shape) trả về true, vì shape đang trỏ tới một object bị đóng băng.

Do đó, cộng với việc x không phải là object, ta sẽ không thể thay đổi giá trị của x. x sẽ vẫn là 10, và { x: 10, y: 20 } được ghi ra.


76. Output là gì?

const { name: myName } = { name: "Lydia" };

console.log(name);
Đáp án: D

Khi ta tiến hành unpack giá trị name từ object ở phía bên phải, ta đã gán giá trị "Lydia" của nó cho biến có tên là myName.

Với cú pháp { name: myName }, chúng ta muốn khai báo một biến myName với giá trị là giá trị của thuộc tính name trong object phía bên phải.

Do name chưa được định nghĩa, nên ghi log ra, nó sẽ throw ra một ReferenceError.


77. Đây có phải là một pure function không?

function sum(a, b) {
 return a + b;
}
Đáp án: A

Một hàm được gọi là pure function khi nó luôn luôn trả về một giá trị giống nhau, nếu đối số đưa vào là giống nhau.

Hàm sum luôn trả về giá trị giống nhau. Nếu ta đưa vào 12, nó sẽ luôn trả về 3. Nếu ta đưa vào 510, nó luôn trả về 15. Cứ như vậy, đây là một pure function.


78. Output là gì?

const add = () => {
 const cache = {};
 return num => {
  if (num in cache) {
   return `From cache! ${cache[num]}`;
  } else {
   const result = num + 10;
   cache[num] = result;
   return `Calculated! ${result}`;
  }
 };
};

const addFunction = add();
console.log(addFunction(10));
console.log(addFunction(10));
console.log(addFunction(5 * 2));
Đáp án: C

Hàm add chính là một hàm memoized (hàm có nhớ). Với việc có nhớ, chúng ta có thể cache lại kết quả của function để tăng tốc độ tính toán lên. Trong trường hợp này, chúng ta tạo ra một cache object để lưu trữ những kết quả tính toán trước đó.

Mỗi lần chúng ta gọi hàm addFunction với đối số giống nhau, đầu tiên nó sẽ check xem đối số đó có tồn tại trong cache hay không. Nếu có, giá trị trong cache sẽ được trả về luôn, tiết kiệm thời gian tính toán. Còn nếu không thì nó sẽ tiến hành tính toán kết quả và tiếp tục lưu vào cache.

Chúng ta gọi hàm addFunction ba lần với cùng một đối số: trong lần gọi đầu tiên, giá trị của num10 và chưa có mặt trong cache. Do đó num in cache trả về false, và sẽ chạy vào else block: Calculated! 20 sẽ được ghi ra, và 10 sẽ được đưa vào cạche. cache khi này sẽ là { 10: 20 }.

Tại lần gọi thứ hai, cache object đã có giá trị 10. num in cache trả về true, và 'From cache! 20' được ghi ra.

Tại lần gọi thứ ba, ta đưa vào 5 * 2, tức 10 vào hàm. Tiếp tục giống như trên, 'From cache! 20' sẽ được ghi ra.


79. Output là gì?

const myLifeSummedUp = ["☕", "💻", "🍷", "🍫"];

for (let item in myLifeSummedUp) {
 console.log(item);
}

for (let item of myLifeSummedUp) {
 console.log(item);
}
Đáp án: A

Với vòng lặp for-in, chúng ta có thể duyệt qua các thuộc tính enumerable của object. Với mảng, thuộc tính enumerable chính là các “key” của mảng, hay chính là các index của mảng đó. Ta có thể coi mảng như là:

{0: "☕", 1: "💻", 2: "🍷", 3: "🍫"}

Do đó 0 1 2 3 được ghi ra.

Với vòng lặp for-of, chúng ta sẽ duyệt qua các phần tử của một iterable. Một mảng chính là một iterable. Khi chúng ta duyệt qua mảng, biến “item” chính là phần tử mà nó đang duyệt qua, do đó "☕" "💻" "🍷" "🍫" được ghi ra.


80. Output là gì?

const list = [1 + 2, 1 * 2, 1 / 2];
console.log(list);
Đáp án: C

Mảng có thể nhận bất cứ giá trị nào. Số, chuỗi, objects, mảng khác, null, boolean, undefined, và nhiều dạng biểu thức nữa như ngày tháng, hàm, và các tính toán.

Giá trị của phần tử chính là giá trị trả về. 1 + 2 trả về 3, 1 * 2 trả về 2, và 1 / 2 trả về 0.5.


81. Output là gì?

function sayHi(name) {
 return `Hi there, ${name}`;
}

console.log(sayHi());
Đáp án: B

Mặc định, đối số sẽ có giá trị là undefined, trừ phi ta gán giá trị cho nó khi đưa vào hàm. Trong trường hợp này, ta không đưa vào giá trị nào cho đối số name cả. Do đó name sẽ là undefined và được ghi ra.

Với cú pháp ES6, ta có thể thay đổi giá trị mặc định undefined bằng một giá trị mặc định khác. Ví dụ:

function sayHi(name = "Lydia") { ... }

Trong trường hợp này, nếu ta không đưa giá trị nào vào hoặc đưa vào undefined, name cũng sẽ nhận giá trị mặc định là Lydia.


82. Output là gì?

var status = "😎";

setTimeout(() => {
 const status = "😍";

 const data = {
  status: "🥑",
  getStatus() {
   return this.status;
  },
 };

 console.log(data.getStatus());
 console.log(data.getStatus.call(this));
}, 0);
Đáp án: B

Giá trị của this phụ thuộc vào vị trí mà nó được gọi. Trong một phương thức, ví dụ getStatus, this trỏ tới object chứa phương thức đó. Phương thức này thuộc data object, do đó this trỏ tới data object. Khi chúng ta gọi this.status thì thuộc tính status của data sẽ được ghi ra, chính là "🥑".

Với phương thức call, chúng ta thay đổi tham chiếu mà this trỏ tới. Trong hàm, từ khóa this trỏ tới object chứa hàm đó. Chúng ta khai báo hàm setTimeout trong global object, do đó bên trong hàm setTimeout thì this sẽ trỏ tới global object. Tại biến global object, có một biến status với giá trị "😎". Do đó khi gọi this.status, "😎" sẽ được ghi ra.


83. Output là gì?

const person = {
 name: "Lydia",
 age: 21,
};

let city = person.city;
city = "Amsterdam";

console.log(person);
Đáp án: A

Chúng ta set biến city bằng với giá trị của thuộc tính city của object person. Nhưng object này không có thuộc tính nào là city cả, nên giá trị của biến city sẽ là undefined.

Chú ý là chúng ta không tham chiếu tới bản thân object person! Chúng ta chỉ đơn giản là set giá trị của biến city bằng với giá trị của thuộc tính city trong object person mà thôi.

Sau đó chúng ta set biến city bằng với chuỗi "Amsterdam". Điều này không hề ảnh hưởng gì tới object person vì không có tham chiếu nào ở đây cả.

Do đó khi ghi object person ra, Tất cả các thuộc tính vẫn như cũ không hề thay đổi gì cả.

84. Output là gì?

function checkAge(age) {
 if (age < 18) {
  const message = "Sorry, you're too young.";
 } else {
  const message = "Yay! You're old enough!";
 }

 return message;
}

console.log(checkAge(21));
Đáp án: C

Biến số được khai báo với các từ khóa như const hay let đều là block-scoped. Block chính là những khối được bao bọc bởi cặp ngoặc nhọn ({ }). Trong trường hợp này nó chính là cặp ngoặc bao quanh những câu lệnh if/else. Chúng ta không thể truy cập đến biến đó bên ngoài block, và kết quả là throw một ReferenceError.


85. Những thông tin nào sẽ được ghi ra?

fetch("https://www.website.com/api/user/1")
 .then(res => res.json())
 .then(res => console.log(res));
Đáp án: C

Giá trị của res trong .then thứ hai chính là giá trị trả về từ .then trước đó. Chúng ta có thể thực hiện .then liên tiếp như vậy, các giá trị sẽ liên tiếp được truyền tới hàm xử lý tiếp theo.


86. Bằng cách nào chúng ta có thể set hasName bằng true, nếu chúng ta không đưa true vào đối số?

function getName(name) {
 const hasName = //
}
Đáp án: A

Với !!name, chúng ta sẽ đánh giá giá trị của nametruthy hay falsy. Nếu name là truthy, thì !name sẽ trả về false. !false (hay chính là !!name khi này) sẽ trả về true.

Bằng cách set hasName bằng với name, chúng ta set hasName bằng với giá trị đối số đưa vào trong hàm getName, không thỏa mãn vì ta đã giới hạn là không đưa true vào.

new Boolean(true) trả về một object wrapper, chứ không phải là một giá trị boolean.

name.length trả về độ dài của đối số, chứ không phải true.


87. Output là gì?

console.log("I want pizza"[0]);
Đáp án: B

Trong trường hợp ta muốn lấy ra một ký tự trong một chuỗi, ta có thể sử dụng toán tử ngoặc vuông. Ký tự đầu tiên sẽ có thứ tự là 0, và cứ tiếp tục như vậy. Trong trường hợp này chúng ta lấy ra ký tự có thứ tự là 0, đó chính là ký tự "I'.

Chú ý là phương thức này không hoạt động với IE7 trở xuống. Thay vì thế ta sử dụng .charAt()


88. Output là gì?

function sum(num1, num2 = num1) {
 console.log(num1 + num2);
}

sum(10);
Đáp án: B

Ta có thể set giá trị mặc định của một tham số là tham số khác trong hàm, miễn là tham số đó được khai báo trước tham số mặc định. Chúng ta đưa 10 vào hàm sum. Nếu hàm sum chỉ nhận 1 đối số, nó có nghĩa là giá trị của num2 không được đưa vào, nên nó sẽ lấy giá trị mặc định là giá trị của num1 đã được đưa vào, hay chính là 10 trong trường hợp này. Khi này num1 + num2 trả về 20.

Nếu chúng ta thử set một giá trị mặc định của tham số bằng với giá trị của tham số khai báo sau (về bên phải), giá trị của tham số đó sẽ không được khởi tạo và dẫn đến throw ra lỗi.


89. Output là gì?

// module.js
export default () => "Hello world";
export const name = "Lydia";

// index.js
import * as data from "./module";

console.log(data);
Đáp án: A

Cú pháp import * as data sẽ import tất cả những gì được export từ module.js vào trong index.js và lưu trữ dưới một object có tên là data. Trong file module.js, có hai thứ được export ra: default export và một named export. Default export là một hàm trả về chuỗi "Hello World", và named export là một biến name nhận giá trị là chuỗi "Lydia".

Do đó data object có thuộc tính default cho default export, các thuộc tính khác sẽ có tên chính là tên của named exports và giá trị đi kèm.


90. Output là gì?

class Person {
 constructor(name) {
  this.name = name;
 }
}

const member = new Person("John");
console.log(typeof member);
Đáp án: C

Classes chỉ đơn thuần là syntactical sugar (cú pháp đặc biệt) của function constructors mà thôi. Nó tương đương với việc ta viết một function thế này:

function Person() {
 this.name = name;
}

Gọi một constructor với từ khóa new sẽ tạo ra một instance của class Person, typeof sẽ trả về là "object" cho các instance. Do đó typeof member trả về "object".


91. Output là gì?

let newList = [1, 2, 3].push(4);

console.log(newList.push(5));
Đáp án: D

Hàm .push trả về độ dài mới của mảng, chứ không phải bản thân mảng đó! Bằng cách set newList bằng với [1, 2, 3].push(4), ta đã set cho newList giá trị là 4 - tức độ dài của mảng lúc này.

Sau đó chúng ta tiến hành .push trên newList. Vì newList là một số thông thường, ta không thể dùng .push được, nên sẽ throw ra một TypeError.


92. Output là gì?

function giveLydiaPizza() {
 return "Here is pizza!";
}

const giveLydiaChocolate = () =>
 "Here's chocolate... now go hit the gym already.";

console.log(giveLydiaPizza.prototype);
console.log(giveLydiaChocolate.prototype);
Đáp án: D

Hàm thông thường giống như giveLydiaPizza, sẽ có thuộc tính prototype là một object (prototype object) với một thuộc tính là constructor. Còn arrow functions giống như giveLydiaChocolatethì không có thuộc tính prototype này. undefined trả về khi ta truy cập thuộc tính prototype bằng cách gọi giveLydiaChocolate.prototype.


93. Output là gì?

const person = {
 name: "Lydia",
 age: 21,
};

for (const [x, y] of Object.entries(person)) {
 console.log(x, y);
}
Đáp án: A

Object.entries(person) sẽ trả về một mảng của mảng, bao gồm các key và các object:

[ [ 'name', 'Lydia' ], [ 'age', 21 ] ]

Khí sử dụng for-of, chúng ta sẽ duyệt qua từng thành phần của mảng, trong trường hợp này chính là những mảng con. Đồng thời tiến hành gán giá trị luôn trong vòng lặp for-of, bằng cách sử dụng const [x, y]. Khi này x sẽ là phần tử đầu tiên trong mảng con, y chính là phần tử thứ hai trong mảng con.

Mảng con đầu tiên là [ "name", "Lydia" ], nên x sẽ là "name", và y sẽ là "Lydia", và được ghi ra. Mảng con thứ hai là [ "age", 21 ], nên x sẽ là "age", và y sẽ là 21, và được ghi ra.


94. Output là gì?

function getItems(fruitList, ...args, favoriteFruit) {
 return [...fruitList, ...args, favoriteFruit]
}

getItems(["banana", "apple"], "pear", "orange")
Đáp án: D

...args là cú pháp tham số cuối cùng. Giá trị của tham số cuối cùng chính là toàn bộ các đối số còn lại, và nó là tham số cuối cùng duy nhất! Trong trường hợp này, tham số cuối cùng lại là tham số thứ hai. Điều đó là không thể được, và sẽ throw ra một lỗi cú pháp.

function getItems(fruitList, favoriteFruit, ...args) {
 return [...fruitList, ...args, favoriteFruit];
}

getItems(["banana", "apple"], "pear", "orange");

Nếu ta code như thế này thì lại đúng. Giá trị trả về sẽ là `[ ‘banana’, ‘apple’, ‘orange’, ‘pear’ ]


95. Output là gì?

function nums(a, b) {
 if (a > b) console.log("a is bigger");
 else console.log("b is bigger");
 return;
 a + b;
}

console.log(nums(4, 2));
console.log(nums(1, 2));
Đáp án: B

Với JavaScript, ta không bắt buộc phải viết dấu chấm phẩy (;), JavaScript engine sẽ tự động thêm vào sau mỗi câu lệnh. Nó gọi là Automatic Semicolon Insertion. Một câu lệnh có thể là khai báo biến, hoặc từ khóa như throw, return, break, vv.

Ở đây ta sử dụng câu lệnh return ở một dòng và giá trị a + b ở một dòng khác. Tuy nhiên do khác dòng nên JS engine không thể biết đâu là giá trị ta thực sự muốn trả về. Thay vì thế, nó sẽ tự động thêm vào dấu chấm phẩy ngay sau return giống như này:

return;
a + b;

Có nghĩa là a + b sẽ không bao giờ được thực hiện, vì hàm đã được return rồi. Do không giá trị nào được trả về, nên giá trị trả về của hàm sẽ là undefined. Lưu ý là sẽ không tự động thêm dấu chấm phẩy ngay sau if/else đâu nhé!


96. Output là gì?

class Person {
 constructor() {
  this.name = "Lydia";
 }
}

Person = class AnotherPerson {
 constructor() {
  this.name = "Sarah";
 }
};

const member = new Person();
console.log(member.name);
Đáp án: B

Chúng ta có thể set một class với giá trị là một classes/function constructor khác. Trong trường hợp này, ta set Person bằng với AnotherPerson. Trong constructor, this.nameSarah, do đó giá trị của thuộc tính này trong instance member chính là "Sarah".


97. Output là gì?

const info = {
 [Symbol("a")]: "b",
};

console.log(info);
console.log(Object.keys(info));
Đáp án: D

Phương thức Object.keys sẽ trả về toàn bộ những key của các thuộc tính enumerable trên một object. Nhưng Symbol không phải dạng enumerable. do đó nó sẽ trả về một mảng rỗng. Tuy nhiên khi ta log ra toàn bộ object, thì ta sẽ ghi ra toàn bộ các thuộc tính, cho dù đó có là thuộc tính enumerable hay không.

Đó chính là một đặc trưng của Symbol: Bên cạnh việc nó biểu diễn một giá trị duy nhất (tránh việc xảy ra xung đột tên gọi, ví dụ khi ta sử dụng 2 thư viện mà muốn thêm thuộc tính vào cho cùng một object chẳng hạn), nó còn giúp “ẩn” thuộc tính đó đi (dù không hoàn toàn, ta vẫn có thể truy cập được bằng cách sử dụng phương thức Object.getOwnPropertySymbols()).


98. Output là gì?

const getList = ([x, ...y]) => [x, y]
const getUser = user => { name: user.name, age: user.age }

const list = [1, 2, 3, 4]
const user = { name: "Lydia", age: 21 }

console.log(getList(list))
console.log(getUser(user))
Đáp án: A

Hàm getList nhận vào một mảng các đối số, và tiến hành xử lý mảng đó luôn khi đưa vào hàm:

[x, ...y] = [1, 2, 3, 4]

Với việc sử dụng cú pháp tham số cuối cùng ...y, chúng ta đưa toàn bộ “những đối số còn lại” vào một mảng y. Trong trường hợp này đó là mảng gồm các phần tử 2, 34. Do đó giá trị của y lúc này chính là mảng [2, 3, 4]. Giá trị của x1, nên khi ghi [x, y] ra, kết quả sẽ là [1, [2, 3, 4]].

Hàm getUser nhận vào một object. Với cú pháp arrow function, chúng ta sẽ không phải viết trong ngoặc nhọn {} nữa nếu ta chỉ muốn đơn thuần trả về giá trị. Tuy nhiên, nếu ta muốn trả về một object t arrow function, ta sẽ phải viết chúng trong dấu ngoặc tròn (), nếu không thì sẽ không có giá trị nào được trả về! Ví dụ như sau:

const getUser = user => ({ name: user.name, age: user.age })

Do không giá trị nào được trả về, kết quả sẽ là undefined.


99. Output là gì?

const name = "Lydia";

console.log(name());
Đáp án: C

Biến name có giá trị là một chuỗi, không phải hàm, vì thế không thể gọi được.

TypeErrors sẽ được throw ra nếu một giá trị không được sử dụng đúng kiểu. JavaScript muốn name là một hàm khi ta tiến hành gọi nó. Nhưng nó là chuỗi, nên sẽ throw ra một TypeError.

SyntaxErrors sẽ được throw khi ta viết code không đúng cú pháp của JavaScript, ví dụ thay vì return ta viết retrun.

ReferenceErrors sẽ được throw ra khi Javascript không thể tìm được tham chiếu nào đến giá trị mà ta đang cố truy cập.


100. Output là gì?

// 🎉✨ Đây là câu hỏi thứ 100 của tôi! ✨🎉

const output = `${[] && "Im"}possible!
You should${"" && `n't`} see a therapist after so much JavaScript lol`;
Đáp án: B

[] là một giá trị truthy. Với phép toán && , giá trị bên phải sẽ được trả về nếu giá trị bên trái là truthy. Trong trường hợp này giá trị bên trái [] là truthy, nên "Im' sẽ được trả về.

"" là một giá trị falsy. Nếu giá trị bên trái là falsy, không có gì được trả về cả. Do đó n't sẽ không được trả về.


101. Output là gì?

const one = false || {} || null;
const two = null || false || "";
const three = [] || 0 || true;

console.log(one, two, three);
Đáp án: C

Với phép toán ||, ta sẽ trả về giá trị truthy đầu tiên. Nếu tất cả đều là falsy, giá trị cuối cùng sẽ được trả về.

(false || {} || null): object rỗng {} là một giá trị truthy. Nó là giá trị truthy đầu tiên và duy nhất nên sẽ được trả về. Do đó one sẽ là {}.

(null || false || ""): Tất cả toán hạng đều là falsy. Có nghĩa là toán hạng cuối cùng "" sẽ được trả về. Do đó two sẽ là "".

([] || 0 || ""): mảng rỗng [] là một giá trị truthy. Nó là giá trị truthy đầu tiên nên sẽ được trả về. Do đó three sẽ là [].