Skip to content

The Ethernaut writeups: 17 - Locked (deprecated)

Posted on:July 15, 2018

Update 2022 Feb: Kể từ solidity 0.5.0 trở đi nếu không khai báo là storage sẽ bị compile lỗi, nên level này coi như không còn hiệu lực, và đã được Ethernaut bỏ đi.

17. Locked

Nhiệm vụ: unlock contract

pragma solidity ^0.4.23;

// A Locked Name Registrar
contract Locked {

  bool public unlocked = false; // registrar locked, no name updates

  struct NameRecord { // map hashes to addresses
    bytes32 name; //
    address mappedAddress;
  }

  mapping(address => NameRecord) public registeredNameRecord; // records who registered names
  mapping(bytes32 => address) public resolve; // resolves hashes to addresses

  function register(bytes32 _name, address _mappedAddress) public {
    // set up the new NameRecord
    NameRecord newRecord;
    newRecord.name = _name;
    newRecord.mappedAddress = _mappedAddress;

    resolve[_name] = _mappedAddress;
    registeredNameRecord[msg.sender] = newRecord;

    require(unlocked); // only allow registrations if contract is unlocked
  }
}

Phân tích

Trong hàm register có một lỗi cơ bản, đó chính là không có keyword memory trước biến newRecord, do đó biến newRecord sẽ chính là biến trong storage của contract.

Hay nói cách khác, newRecord đang trỏ đến slot của unlocked. Một chỉ dẫn rất rõ ràng phải không ?

Bạn có thể đọc thêm về storage trong smart contract tại bài viết này của mình.

Solution

Ta chỉ cần chạy hàm register, vì kiểu của _name là bytes32, nên ta sẽ chạy với tham số là _name=0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 để khi convert sang bool sẽ là true, phần _mappedAddress thì để địa chỉ bất kì là được

png

Trên chrome console, kiểm tra lại xem đã được unlock chưa

> await contract.unlocked()
true

Submit && all done!

completed

Bình luận

Hãy luôn nhớ tới keyword memory khi khai báo một struct mới trong hàm.

Bên cạnh đó, việc nắm chắc storage là điều tối cần thiết cho bất cứ ai muốn làm việc với smart contract nói chung và solidity nói riêng.

Enjoy coding!