Skip to content

Storage trong Ethereum smart contract

Posted on:May 1, 2018

Trong các bài toán liên quan đến security của smart contract, ta rất hay gặp những lỗi liên quan đến storage, vì thế việc nắm chắc storage là điều tối cần thiết cho bất cứ ai muốn làm việc với smart contract nói chung và solidity nói riêng.

Storage structure

Mỗi smart contract chạy trên máy ảo Ethereum (EVM) đều được cấp một dung lượng nhớ nhất định gọi là storage. Storage này có tổng cộng tất cả 22562^{256} slot nhớ, tương đương với khoảng 107710^{77} slot nhớ.

Nên nhớ rằng theo ước lượng thì tổng số hạt trong vũ trụ quan sát được là khoảng xấp xỉ 108010^{80}, có nghĩa là, số slots nhớ này đủ lưu trữ gần như toàn bộ proton, electron và neutron trong toàn vũ trụ rồi!

WOW, một con số ấn tượng đấy chứ?

png

Storage lưu trữ state variables như thế nào?

Các slot trong storage lưu trữ dưới dạng các cặp key-value với độ dài 256 bit (32 byte). Value mặc định của mỗi slot luôn là 0, nên ta không cần phải gán giá trị 0 cho biến khi mới khai báo.

Cơ bản nhất, chúng ta có thể hiểu các biến trong contract sẽ được lưu trữ strong storage như sau:

Đi sâu vào thực tế, chúng ta sẽ thấy việc lưu trữ kết hợp các kiểu dữ liệu trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Ta sẽ đi qua vài ví dụ để các bạn có thể hiểu rõ hơn.

Có thể bạn chưa biết:

Lưu trữ các biến fixed size

Các biến fixed size chính là các biến đơn, dùng kiểu dữ liệu cơ bản như là uint8, uint16, uint24, uint32, uint64, uint128, uint256, bool, address

Giả sử ta có contract như sau:

contract StorageTest {
 uint256 a;
 uint256[2] b;

 struct Entry {
  uint256 id;
  uint256 value;
 }
 Entry c;
}

các biến sẽ được lưu trữ trong storage như sau:

png

Ta sẽ xét một ví dụ khác phức tạp hơn.

pragma solidity ^0.4.23;

contract StorageTest {
 uint128 public a = 7;
 bool public b = true;
 uint64 public c = 10;
 address public d = 0xdc241a86c63487eb57ff4bda8a3105702f5fbf69;
 uint256 public e = 123;
 uint8 public f = 4;
 uint256 public g = 567;
}

Trong contract này các biến không phải là full-slot size như trước nữa, vậy thì nó được sắp xếp trong storage như thế nào? Ta sẽ phân tích

Ta kiểm tra lại điều này bằng cách nào ? Ta sẽ deploy lên một mạng testnet (ở đây mình sử dụng Ropsten) và sau đó get thử dữ liệu về.

Sử dụng Remix IDE để deploy contract lên Ropsten test net, contract của mình có địa chỉ là 0x746cdf0a9846222bee8fec96957b745b4b36610f

png

Trên khung debug của Remix, ta check thử dữ liệu của contract

> web3.eth.getStorageAt('0x746cdf0a9846222bee8fec96957b745b4b36610f', 0, (err, res) => console.log(res))
0x00000000000000000000000000000a0100000000000000000000000000000007

Lần lượt từ phải qua trái: a = 0x00000000000000000000000000000007, chiếm 32 ký tự hexa (128 bit); b = 0x01, chiếm 2 ký tự hexa (8 bit); c = 0x000000000000000a = 10 chiếm 16 ký tự hexa (64 bit). Số bit còn lại bên trái không có biến nào chiếm vì d đã nhảy qua slot sau rồi.

> web3.eth.getStorageAt('0x746cdf0a9846222bee8fec96957b745b4b36610f', 1, (err, res) => console.log(res))
0x000000000000000000000000dc241a86c63487eb57ff4bda8a3105702f5fbf69
> web3.eth.getStorageAt('0x746cdf0a9846222bee8fec96957b745b4b36610f', 2, (err, res) => console.log(res))
0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007b
> web3.eth.getStorageAt('0x746cdf0a9846222bee8fec96957b745b4b36610f', 3, (err, res) => console.log(res))
0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004
> web3.eth.getStorageAt('0x746cdf0a9846222bee8fec96957b745b4b36610f', 4, (err, res) => console.log(res))
0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000237

Lưu trữ các biến Dynamic Size

Các biến dynamic size là các biến array động và mapping.

Dynamic array

Dynamic array sẽ luôn chiếm một slot mới, tại slot này sẽ lưu trữ length của array. Ta giả sử slot này là p.

Phần tử trong dynamic array sẽ được lưu trữ lần lượt từ keccak256(p), một lưu ý quan trọng là p là chuỗi 64 ký tự hexa (256 bit), chứ không phải là giá trị uint.

Ta xét một ví dụ khá giống lúc nãy

contract StorageTest {
 uint256 a;   // slot 0
 uint256[2] b; // slots 1-2

 struct Entry {
  uint256 id;
  uint256 value;
 }
 Entry c;    // slots 3-4
 uint256[] d;
 Entry[] e;

 constructor () public {
  d.push(1244);
  d.push(14);
  e.push(Entry(9, 99));
 }
}

Khi này:

png

Ta sẽ tiến hành test thử trên RemixIDE, địa chỉ contract deploy của mình là 0xb4d3245971d2b372f632ec26dbeabff89d0652a5

Trên khung debug của Remix, ta check thông tin của contract như sau, lưu ý keccak256 chính là web3.sha3:

> web3.eth.getStorageAt('0xb4d3245971d2b372f632ec26dbeabff89d0652a5', 5, (err, res) => console.log(res))
0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002 // 2
> lengthSlot = '0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005'
> d0Slot = web3.sha3(lengthSlot, {encoding: 'hex'})
0x036b6384b5eca791c62761152d0c79bb0604c104a5fb6f4eb0703f3154bb3db0
> web3.eth.getStorageAt('0xb4d3245971d2b372f632ec26dbeabff89d0652a5', d0Slot, (err, res) => console.log(res))
0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004dc // 1244
> d1Slot = '0x036b6384b5eca791c62761152d0c79bb0604c104a5fb6f4eb0703f3154bb3db1' // d0Slot + 1
> web3.eth.getStorageAt('0xb4d3245971d2b372f632ec26dbeabff89d0652a5', d1Slot, (err, res) => console.log(res))
0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e // 14
> web3.eth.getStorageAt('0xb4d3245971d2b372f632ec26dbeabff89d0652a5', 6, (err, res) => console.log(res))
0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 // 1
> lengthSlot = '0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006'
> e0IdSlot = web3.sha3(lengthSlot, {encoding: 'hex'})
0xf652222313e28459528d920b65115c16c04f3efc82aaedc97be59f3f377c0d3f
> web3.eth.getStorageAt('0xb4d3245971d2b372f632ec26dbeabff89d0652a5', e0IdSlot, (err, res) => console.log(res))
0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000009 // 9
> e0ValueSlot = '0xf652222313e28459528d920b65115c16c04f3efc82aaedc97be59f3f377c0d40' // e0IdSlot + 1
> web3.eth.getStorageAt('0xb4d3245971d2b372f632ec26dbeabff89d0652a5', e0ValueSlot, (err, res) => console.log(res))
0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000063 // 99

Vậy là các giá trị ta check được hoàn toàn chính xác với những gì chúng ta dự đoán.

Note: một lời khuyên cho các bạn, đó là javascript tính toán số lớn khá là tù, do đó ta nên đưa việc tính toán số lớn ra bên ngoài sử dụng thư viện bignumber.js hoặc bằng ngôn ngữ khác như python chẳng hạn. Ví dụ để tính keccak256(smt) + 1 mình có thể sử dụng hàm sau thay vì tính tay:

function increaseHexByOne(hex) {
 let x = new BigNumber(hex);
 let sum = x.add(1);
 let result = "0x" + sum.toString(16);
 return result;
}

Mappings

Mapping cũng luôn chiếm một slot mới, tuy nhiên slot này không lưu trữ giá trị nào cả! giả sử slot này là p

Việc sinh ra slot mới này chỉ đơn thuần để đảm bảo 2 mapping này là khác nhau mà thôi.

Mỗi key k của mapping sẽ được lưu trữ tại slot keccak256(k + p), một lưu ý quan trọng là kp là chuỗi 64 ký tự hexa (256 bit), chứ không phải là các giá trị uint.

Ta xét một ví dụ nữa.

contract StorageTest {
 uint256 a;   // slot 0
 uint256[2] b; // slots 1-2

 struct Entry {
  uint256 id;
  uint256 value;
 }
 Entry c;    // slots 3-4
 uint256[] d; // slot 5
 Entry[] e; // slot 6

 mapping (uint256 => uint256) f;

 constructor () public {
  f[162] = 13;
  f[789] = 543;
 }
}

Khi này:

Ta sẽ tiến hành test thử trên RemixIDE, địa chỉ contract deploy của mình là 0xa56a3622ce70fe34d55e13dd3a09ff8a4bccea3d

Trên khung debug của Remix, ta check thông tin của contract như sau, lưu ý keccak256 chính là web3.sha3:

> slot = '0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007'
> web3.fromDecimal(162)
0xa2
> key162 = '00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000a2'
> valueSlot = web3.sha3(key162 + slot, {encoding: 'hex'})
0x0eb536c710ee19830308e2e6328714114581ce1a53897aedb555c87c58c9fa55
> web3.eth.getStorageAt('0xa56a3622ce70fe34d55e13dd3a09ff8a4bccea3d', valueSlot, (err, res) => console.log(res))
0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000d // 13
> slot = '0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007'
> web3.fromDecimal(789)
0x315
> key789 = '0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000315'
> valueSlot = web3.sha3(key789 + slot, {encoding: 'hex'})
0x359f5512cf9e787a9e64f9016e731883718235345309b8c37b4661f74deddd4f
> web3.eth.getStorageAt('0xa56a3622ce70fe34d55e13dd3a09ff8a4bccea3d', valueSlot, (err, res) => console.log(res))
0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000021f // 543

Yes, các giá trị vẫn đúng như ta dự đoán (y)

Bytes và String

Với bytes: bytes là chuỗi ký tự có độ dài cố định, và vì thế nó cũng được lưu trữ vảo các slot giống như các biến fixed size thông thường. Chỉ có một lưu ý nhỏ là mỗi ký tự trong bytes có size là 1 byte, nó sẽ tương ứng với 2 ký tự hexa trong value trong storage.

Với string: mỗi string sẽ chiếm một slot mới

Ta xét một ví dụ.

contract StorageTest {
 bytes8 public a = "there is"; // 8 chars
 bytes1 public b = "a"; // 1 char
 bytes32 public c = "big different"; // 13 chars
 string public d = " between"; // 7 chars
 string public e = "knowing something"; // 17 chars
 string public f = "and knowing the name of something"; // 33 chars
}

Khi này:

Ta sẽ tiến hành test thử trên RemixIDE, địa chỉ contract deploy của mình là 0xde7f331e143c3db5889c783be57db79178865848

png

Trên khung debug của Remix, ta check thông tin của contract như sau, lưu ý keccak256 chính là web3.sha3:

> web3.eth.getStorageAt('0xde7f331e143c3db5889c783be57db79178865848', 0, (err, res) => console.log(res))
0x0000000000000000000000000000000000000000000000617468657265206973
> web3.toAscii('0x617468657265206973')
athere is

sở dĩ ở đây ta chỉ lấy 617468657265206973 vì đoạn a, b chỉ chiếm tổng cộng 9 byte, tức 18 ký tự hexa

> web3.eth.getStorageAt('0xde7f331e143c3db5889c783be57db79178865848', 1, (err, res) => console.log(res))
0x62696720646966666572656e7400000000000000000000000000000000000000
> web3.toAscii('0x62696720646966666572656e7400000000000000000000000000000000000000')
big different
> web3.eth.getStorageAt('0xde7f331e143c3db5889c783be57db79178865848', 2, (err, res) => console.log(res))
0x206265747765656e000000000000000000000000000000000000000000000010

từ bên phải qua, chuỗi này có độ dài 0x10, tức 16 ký tự, nên ta sẽ lấy 16 ký tự từ bên trái qua để lấy giá trị biến

> web3.toAscii('0x206265747765656e')
between
> web3.eth.getStorageAt('0xde7f331e143c3db5889c783be57db79178865848', 3, (err, res) => console.log(res))
0x6b6e6f77696e6720736f6d657468696e67000000000000000000000000000022
> web3.toAscii('0x6b6e6f77696e6720736f6d657468696e67')
knowing something
> web3.eth.getStorageAt('0xde7f331e143c3db5889c783be57db79178865848', 4, (err, res) => console.log(res))
0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000043

từ bên phải qua, chuỗi này có độ dài 0x43, tức 67, đúng như lý thuyết của ta. Giờ ta sẽ lấy tiếp giá trị của chuỗi.

Do chuỗi có độ dài 33 byte, lớn hơn giới hạn 32 byte của một slot, nên nó sẽ được chia ra làm 2 slot, slot đầu chứa 32 ký tự đầu, tức “and knowing the name of somethin”, slot sau chứa ký tự “g” còn lại.

> slot = '0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004'
> valueSlot = web3.sha3(slot, {encoding: 'hex'})
0x8a35acfbc15ff81a39ae7d344fd709f28e8600b4aa8c65c6b64bfe7fe36bd19b
> web3.eth.getStorageAt('0xde7f331e143c3db5889c783be57db79178865848', valueSlot, (err, res) => console.log(res))
0x616e64206b6e6f77696e6720746865206e616d65206f6620736f6d657468696e
> web3.toAscii('0x616e64206b6e6f77696e6720746865206e616d65206f6620736f6d657468696e')
and knowing the name of somethin
> valueSlotNext = '0x8a35acfbc15ff81a39ae7d344fd709f28e8600b4aa8c65c6b64bfe7fe36bd19c'
> web3.eth.getStorageAt('0xde7f331e143c3db5889c783be57db79178865848', valueSlotNext, (err, res) => console.log(res))
0x6700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
> web3.toAscii('0x6700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000')
g

OK, vậy tất cả kết quả đều đúng, chứng tỏ lý thuyết của chúng ta là hoàn toàn chính xác.

Kết luận

Storage trong Solidity thực sự rất phức tạp, nhất là khi chúng được kết hợp vào với nhau.

Và đó cũng là nguyên nhân của rất nhiều những lỗ hổng trong các smart contract.

Về các lỗ hổng có thể xảy ra, các bạn có thể tham khảo 2 challenge này về security The EthernautCapture the Ether xem sao. Hi vọng các bạn cũng sẽ có những trải nghiệm xoắn não giống mình =))

Enjoy coding!

Tham khảo