Skip to content

Mã hoá Vigenère

Posted on:November 1, 2017

Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với một chủ đề về mã hóa: Vigenère Cipher.

Phương pháp trong mã hóa Vigenère được phát biểu lần đầu bởi Giovan Battista Bellaso trong cuốn La cifra del. Sig. Giovan Battista Bellaso từ thế kỷ 16. Sau này Blaise de Vigenère vào thế kỷ 19 công bố một phương pháp tương tự, nhưng mạnh hơn, người ta đã lấy tên Vigenère đặt cho tên mã hóa này. Nhiều người cho rằng điều đó là không công bằng cho người đã phát minh ra nó trước.

Nhưng thôi, tạm bỏ qua những vấn đề lịch sử, ta sẽ đến luôn với nội dung mã hóa.

1. Vigenère Cipher

Encrypt

Mã hóa Vigenère là sự kết hợp xem kẽ nhiều phép mã hóa Caesar với các bước dịch khác nhau.

Nhắc lại một chút về mã hóa Caesar, đây là phương pháp mã hóa mà ta chọn ra một giá trị khóa key K, và dịch các chữ cái theo vòng tròn K bước. Ví dụ thông thường nhất là K=13 thì:

A -> N
B -> O
C -> P
...

Trong mã hóa Vigenère thì ra sẽ sử dụng một bảng để làm phép dịch, và một chuỗi khóa gọi là key, thay vì một số như trong mã hóa Caesar.

Ví dụ ta có một chuỗi cần mã hóa như sau:

ATTACKATDAWN

Và key dùng để mã hóa là “LEMON”. Trước hết ta sẽ nhân chuỗi LEMON này lên để nó có cùng độ dài với chuỗi cần mã hóa:

LEMONLEMONLE

Khi này ta sẽ sử dụng bảng mã hóa như sau: bắt đầu từ trái qua phải, lấy ký tự của key làm dòng, ký tự của chuỗi cần mã hóa là cột và dóng vào trong bảng mã ta được một ký tự, ký tự đó chính là ký tự đã được mã hóa.

Áp dụng với key LEMONLEMONLE và chuỗi ATTACKATDAWN bên trên:

[L, A] -> L
[E, T] -> X
[M, T] -> F
[O, A] -> O
[N, C] -> P
[L, K] -> V
[E, A] -> E
[M, T] -> F
[O, D] -> R
[N, A] -> N
[L, W] -> H
[E, N] -> R

ta được chuỗi LXFOPVEFRNHR. Đơn giản đúng ko ?

Decrypt

Để giải mã, ta sẽ lần ngược lại bảng mã thôi. Bắt đầu từ trái qua phải, với mỗi ký tự của key làm dòng, ta tìm cột mà khi dóng xuống ta có gía trị là ký tự trong chuỗi đã mã hóa. Ký tự trong cột đó chính là ký tự của chuỗi ban đầu.

Note

Trên thực tế, bảng mã không bắt buộc là 26 ký tự alphabet mà có thể tùy ý tùy vào người mã hóa, ví dụ như sử dụng ký tự tiếng Việt, tiếng Nhật hay bất kể ký tự gì. Tuy nhiên phương pháp mã hóa thì không thay đổi.

Code

rom itertools import cycle

class VigenereCipher (object):
  def __init__(self, key, alphabet):
    self.key = key.decode('utf-8')
    self.alphabet = alphabet.decode('utf-8')

  def cipher(self, mode, str):
    return ''.join(self.alphabet[(self.alphabet.index(m) +
         mode * self.alphabet.index(k)) % len(self.alphabet)]
         if m in self.alphabet else m for m, k in zip(str.decode('utf-8'),
         cycle(self.key))).encode('utf-8')

  def encode(self, str):
    return self.cipher(1, str)
  def decode(self, str):
    return self.cipher(-1, str)

2. Vigenère Cipher auto key

Đối với Vigenère Cipher thông thường như trên, thì ta sẽ lặp lại key để có độ dài bằng với độ dài chuỗi cần mã hoá, theo đó thì ta chỉ cần tra bảng mã là ra chuỗi encode cũng như decode. Tuy nhiên, để tăng độ khó cho chuỗi mã hoá, người ta sử dụng một phương pháp khác có tên gọi là Vigenère Cipher auto key, trong đó ta sẽ sử dụng key một lần duy nhất, ghép với chuỗi cần mã hoá để tạo ra key mới như sau:

origin key: password
message: my secret code i want to secure
key:   pa ssword myse c retc od eiwant

Ta sẽ tiến hành encode và decode như sau:

Encode

Decode: Việc decode khó khăn hơn trước khá là nhiều khi ta chỉ biết được mỗi key, khi này ta phải cắt ghép từng bước để dần dần ra được chuỗi gốc:

Code:

class VigenereAutokeyCipher:
  def __init__(self, key, abc):
    self.key = key
    self.abc = abc
    self.alle = len(abc)

  def cipher(self, s, m):
    output, keyarr = '', list(self.key)
    for char in s:
      try:
        output += self.abc[(self.abc.index(char) + self.abc.index(keyarr.pop(0)) * (-1, 1)[m]) % self.alle]
        keyarr.append((output[-1], char)[m])
      except ValueError:
        output += char
    return output

  def encode(self, s):
    return self.cipher(s, 1)

  def decode(self, s):
    return self.cipher(s, 0)

3. Conclusion

Vigenère Cipher là một mã hoá rất đơn giản nhưng cũng rất đẹp đẽ!

4. References