Skip to content

Factorials and Trailing zeros

Posted on:September 5, 2017

Chúng ta sẽ bắt đầu với một bài toán nhỏ như sau:

Cho một số tự nhiên n, hãy tìm số chữ số 0 liên tiếp cuối cùng của n! (giai thừa)

1. Straight-forward

Một cách đơn giản và trực diện nhất, đó chính là brute-force, nhân tất vào, rồi đếm số chữ số 0

def trailing_zeros(n):
 if n == 0:
  return 0
 product = 1
 for i in range(2, n+1):
  product *= i
 tz = 0
 while product%10 == 0:
  tz += 1
  product /= 10
 return tz

Đơn giản, dễ hiểu, nhưng rõ ràng là không hiệu quả về performance. Nếu bạn đã từng tham dự vào các cuộc thi Competitive Programming thì sẽ biết các cách giải kiểu brute-force này chắc chắn sẽ bị đánh giá là time-out!

2. Dùng cái đầu

Ta có nhận xét như sau: trailing_zeros(n) chính là số lần mà 10 xuất hiện trong khai triển n!n!

Tuy nhiên, 10=2×510 = 2 \times 5, nên bài toán sẽ đưa về là tìm số lần xuất hiện của tích giữa 2 và 5 trong n!n!. Thêm nữa 5>25 > 2, ta chắc chắn một điều là số lượng 5 xuất hiện ít hơn số lượng 2 xuất hiện, do đó cuối cùng ta chỉ cần đếm số lần 5 xuất hiện là đủ.

Đếm như thế nào ? Ta có thể nhẩm tính thế này: 5 xuất hiện trong 5, 10, 15, 20, 25, 30… nên tần suất của 5 sẽ là n5\lfloor\frac{n}{5}\rfloor (ở đây là làm tròn xuống, tức floor).

Tuy nhiên như vậy là chưa đủ! Ta thấy 25 = 5*5, nghĩa là trong 25 xuất hiện 2 lần thừa số 5, tương tự với 50, 75, 100, nghĩa là ta cần phải tính thêm một lần xuất hiện của 5 tại đây, tức n25\lfloor\frac{n}{25}\rfloor

Tương tự với 125, 625… ta đều phải tính thêm số lần 5 xuất hiện. Tổng quát lên, ta có công thức như sau: \[ f(n) = \sum_1^k\lfloor\frac{n}{5^i}\rfloor = \lfloor\frac{n}{5}\rfloor + \lfloor\frac{n}{5^2}\rfloor + \lfloor\frac{n}{5^{3}}\rfloor + … + \lfloor\frac{n}{5^k}\rfloor \] Với 5kn<5k+15^{k} \leq n <5^{k+1}, hay nói cách khác k=log5nk = \lfloor\log_5{n}\rfloor

Ví dụ: Tìm số lượng số chữ số 0 liên tiếp cuối cùng của 151!

Vậy có tất cả 30+6+1=3730 + 6 + 1 = 37 số chữ số 0

Thuật toán ok rồi, code thôi:

def trailing_zeros(n):
 if n == 0:
  return 0
 k = 1
 tz = 0
 while 5**k <= n:
  tz += n/5**k
  k += 1
 return tz

3. Mở rộng

Bài toán sẽ ra sao nếu ta thêm một điều kiện nữa, đó là tìm số chữ số 0 liên tiếp cuối cùng của n trong cơ số b (b2)b\ (b \geq 2) bất kì? Khó - Nam Cường

Ta lại có một nhận xét mở rộng của nhận xét trên: số chữ số 0 liên tiếp cuối cùng của một số trong cơ số b chính là số lần b xuất hiện trong khai triển n!n!

Đếm như thế nào ? Việc đầu tiên, cũng giống như trên, nhưng tổng quát hóa lên, ta phải phân tích b ra thành tích của các thừa số nguyên tố. Và đếm số lần xuất hiện của thừa số có số lần xuất hiện ít nhất.

Ví dụ: Tìm số lượng chữ số 0 liên tiếp cuối cùng của 151! trong cơ số 12

Ta có 12=22\*312 = 2^2 \* 3. Khoan, có số mũ, vậy đếm sao? Rất đơn giản, ta vẫn tính số lượng thừa số 2 xuất hiện như bình thường (không mũ). Số lượng đó là: \[ \sum_1^k\lfloor\frac{151}{2^i}\rfloor = \sum_1^7\lfloor\frac{151}{2^i}\rfloor = 146 \]

ta sẽ có một dãy gồm 146 số 2, nhân 2 số 2 lại với nhau, ta sẽ có dãy gồm 73 số 222^2, và đó cũng chính là số lượng thừa số 222^2 trong 151!151!

Số lượng thừa số 3 là: \[ \sum_1^k\lfloor\frac{151}{3^i}\rfloor = \sum_1^4\lfloor\frac{151}{3^i}\rfloor = 72 \]

72<7372 < 73, vậy 151!151! có 72 chữ số 0 liên tiếp cuối cùng trong cơ số 12

Một cách tổng quát thì số lượng chữ số 0 liên tiếp cuối cùng trong cơ số b của n sẽ là: \[ f(n, b) = \min g(n, b_i^{p_i}) \]

Trong đó: \[ b = \prod_{i=1}b_i^{p_i} \] là phân tích ra thừa số nguyên tố của b. \[ g(n, b_i^{p_i}) = \lfloor\frac{\sum_{j=1}\lfloor\frac{n}{b_i^j}\rfloor}{p_i}\rfloor \] là hàm đếm số lượng xuất hiện của thừa số có mũ bipi b_i^{p_i}

Code:

import math

def factors(base):
  out = []
  i=2
  while i<=math.sqrt(base):
    if base%i==0:
      base = base/i
      out.append(i)
    else:
      i+=1
  if base>1:
    out.append(base)
  return out


def trailing_zeros(number, base):
  _factors = factors(base)
  data = {}
  for factor in set(_factors):
    tmp = number
    res = 0
    while tmp:
      tmp = tmp/factor
      res += tmp
    data[factor] = res
  return min([data[factor]/_factors.count(factor) for factor in set(_factors)])

4. Kết luận

Một bài toán tưởng chừng như đơn giản sẽ trở nên rất thú vị nếu ta biết cách khai thác và nhìn nó dưới những góc độ khác nhau.

Cuộc sống cũng vậy, những điều lớn lao bao giờ cũng bắt nguồn từ những thứ đơn giản nhất.

Enjoy coding!

5. Tham khảo