Skip to content

Thuật toán đánh giá _score trong Elasticsearch

Posted on:August 14, 2017

Elasticsearch là một engine search đã quá nổi tiếng rồi! Mục đích chính để dùng Elasicsearch là gì ? - Tìm kiếm, dĩ nhiên là ES có thể làm được nhiều điều hơn thế, nhưng cái quan trọng nhất vẫn là tìm kiếm. Và theo mình thì khi dùng bất cứ công cụ gì, ngoài việc biết cách sử dụng nó, thì việc tìm hiểu xem nó hoạt động ra sao cũng quan trọng và thú vị không hề kém.

Khi tìm kiếm, Elascticsearch (ES) trả về cho mình ngoài các kết quả tìm được, còn có đánh giá relevance (độ liên quan) của kết quả dựa trên giá trị thực dương _score. ES sẽ sắp xếp các kết quả trả về của các query theo thứ tự _score giảm dần. Đây là điểm mà mình thấy rất thú vị trong ES, và mình sẽ dành bài viết này để nói về cách làm thế nào người ta tính toán và đưa ra được giá trị _score đó.

Note:

TF/IDF

Thuật toán đánh giá được sử dụng rất phổ biến trong Elasticsearch có tên gọi là term frequency/inverse document frequency, gọi tắt là TF/IDF, bao gồm các yếu tố đánh giá: Term frequency, Inverse document frequency, Field-length norm.

Term frequency

Yếu tố này đánh giá tần suất xuất hiện của term trong field. Càng xuất hiện nhiều, relevance càng cao. Dĩ nhiên rồi, một field mà từ khoá xuất hiện 5 lần sẽ cho relevance cao hơn là field mà từ khoá chỉ xuất hiện 1 lần.

Ví dụ: nếu bạn search với từ khoá “quick”, thì rõ ràng field bên trên sẽ cho TF cao hơn (xuất hiện 2 lần) filed bên dưới (xuất hiện 1 lần):

{ "title": "The quick brown fox jumps over the quick dog" }
{ "title": "The quick brown fox" }

TF được tính theo công thức sau: \[ tf(t, d) = \sqrt{frequency} \] Trong đó: frequency là số lần t xuất hiện trong d.

Inverse document frequency

Yếu tố này đánh giá tần suất xuất hiện của term trên toàn bộ index. Điều đáng chú ý ở đây là càng xuất hiện nhiều, càng ít thích hợp!

Tại sao lại như vậy ? nghe chừng hơi khó hiểu nhưng thực sự nó rất hợp lý.

Ví dụ thế này, bạn muốn tìm kiếm thông tin về Framgia. Khi bạn search google với từ khoá “công ty”, thì nhận được khoảng 170,000,000 kết quả, nhưng với 170,000,000 kết quả đó, rất khó để biết được kết quả nào là kết quả chúng ta thực sự muốn tìm, suy ra rằng từ khoá “công ty” sẽ có giá trị rất thấp. Tuy nhiên, nếu bạn search với từ khoá “công ty Framgia”, số lượng kết quả thu gọn lại chỉ còn khoảng 3,000,000 kết quả, và bạn thấy rõ ràng rằng các kết quả này rất sát với kết quả bạn mong muốn. Vì thế từ khoá ít xuất hiện hơn (“công ty Framgia”) sẽ cho relevance cao hơn là từ khoá xuất hiện nhiều hơn(“công ty”) trên toàn bộ index.

Mặc dù vậy, kết quả trên không có nghĩa là từ khoá “công ty Framgia” tốt hơn từ khoá “công ty” gần 60 lần. TDF được đánh giá theo công thức sau: \[ idf(t) = 1 + \log{\frac{numDocs}{docFreq + 1}} \] Trong đó:

theo đó thì kết quả đã được lấy logarit đi nên con số 60 bên trên đã giảm kha khá rồi.

Field-length norm

Yếu tố này đánh giá độ dài của field.

Field càng ngắn, thì term sẽ có weight càng cao; và ngược lại. Điều này hoàn toàn dễ hiểu, bạn có thể thấy một từ xuất hiện trong title sẽ có giá trị hơn rất nhiều cũng từ đó nhưng xuất hiện trong content.

Công thức: \[ norm(d) = \frac{1}{\sqrt{numTerms}} \] Trong đó: numTerms là số lượng term trong field. (có thể hiểu là số lượng chữ của field đó).

Putting it together

_score cuối cùng sẽ là tích của 3 giá trị trên:

IDF score * TF score * fieldNorms

hay \[ (1 + \log{\frac{numDocs}{docFreq + 1}}) * \sqrt{Frequency} * \frac{1}{\sqrt{numTerms}} \]

Note:

Time for action

Ta tạo và test thử với dữ liệu như sau:

PUT /my_index/doc/1
{ "text" : "quick brown fox" }

GET /my_index/doc/_search?explain
{
 "query": {
  "term": {
   "text": "fox"
  }
 }
}

Expected kết quả:

\[ idf(t) = 1 + \log{\frac{numDocs}{docFreq + 1}} = 1 + \log{\frac{1}{2}} = 0.30685282 \]

\[ filedNorm = \frac{1}{\sqrt{3}} = 0.577 \] Actual:

weight(text:fox in 0) [PerFieldSimilarity]: 0.15342641
result of:
  fieldWeight in 0             0.15342641
  product of:
    tf(freq=1.0), with freq of 1:    1.0
    idf(docFreq=1, maxDocs=1):      0.30685282
    fieldNorm(doc=0):          0.5

Yeah, kết quả giống với mong đợi (về fieldNorm thì đã có giải thích phía bên trên).

Everything is not so simple

Cảm ơn bạn đã đọc đến đây, nhưng trên thực tế, kể từ bản 5.0, TF/IDF đã không còn được sử dụng như thuật toán default cho similarity trong Elasticsearch nữa rồi. Nghĩa là bạn không cần đọc từ đầu tới giờ cũng không sao!

Mình nhận ra được điều này khi chạy thực tế đoạn code mình viết bên trên kia (yaoming again =))).

Đùa chút thôi, các bạn vẫn hoàn toàn có thể sử dụng thuật toán TF/IDF như cũ, chỉ cần thay đổi config của similarity thôi.

"similarity": {
 "default": {
  "type": "classic"
 }
}

Note:

BM25

Thực chất, BM25 vẫn dựa trên nền tảng của TF/IDF, và cải tiến dựa trên lý thuyết probabilitistic information retrieval

IDF trong BM25

công thức của BM25 IDF là: \[ idf(t) = \log{(1 + \frac{docCount - docFreq + 0.5}{docFreq + 0.5})} \]

Trong đó:

TF trong BM25

Trong BM25 thì term frequency được tính theo công thức: \[ \frac{(k + 1) * freq}{k + freq} \]

Trong đó:

Như các bạn có thể nhìn thấy, đường BM25 TF score tiệm cận dần đến (k+1), trong trường hợp này là k=1.2 (mặc định). tf càng cao thì relevance càng cao. Với BM25 thì k thường được xét giá trị mặc định là 1.2. Tất nhiên bạn có thể điều chỉnh giá trị này để phù hợp với mô hình. Tuy nhiên chú ý một điều là set k càng lớn thì độ hội tụ sẽ càng lâu.

Document Length trong BM25

Thực ra công thức TF bên trên kia là chưa thực sự hoàn chỉnh, nó đúng với những document có độ dài trung bình trong toàn bộ index. Nếu độ dài document quá ngắn hoặc quá dài so với độ dài trung bình, thì công thức trên sẽ cho kết quả thiếu chính xác.

Vì thế người ta thêm vào trong công thức trên 2 tham số, một hằng số b và một giá trị độ dài L, công thức sẽ trở thành:

\[ \frac{(k + 1) * freq}{k * (1.0 - b + b * L) + freq} \]

trong đó b=0.75 (mặc định), L là tỉ lệ giữa độ dài của document so với độ dài trung bình của tất cả documents.

\[ L = \frac{fieldLength}{avgFieldLength} \]

Cũng như k, bạn có thể điều chỉnh b để phù hợp với mô hình bạn xây dựng. b càng gần 0 thì độ ảnh hưởng của document length càng nhỏ, và ngược lại, b càng lớn thì độ ảnh hưởng của document length càng lớn.

Đây là biểu đồ thể hiện giá trị của TF đối với các độ dài khác nhau của document:

All Together

Ta công thức cuối cùng của BM25 \[ \log{(1 + \frac{docCount - docFreq + 0.5}{docFreq + 0.5})} * \frac{(k + 1) * freq}{k * (1.0 - b + b * L) + freq} \]

Time for action - round 2

Chuẩn bị dữ liệu và test:

DELETE /my_index
PUT /my_index
{ "settings": { "number_of_shards": 1 }}

POST /my_index/my_type/_bulk
{ "index": { "_id": 1 }}
{ "title": "The quick brown fox" }
{ "index": { "_id": 2 }}
{ "title": "The quick brown fox jumps over the lazy dog" }
{ "index": { "_id": 3 }}
{ "title": "The quick brown fox jumps hahaha over the quick dog" }
{ "index": { "_id": 4 }}
{ "title": "Brown fox hahaha brown dog" }

GET /my_index/my_type/_search
{
 "explain": true,
 "query": {
  "term": {
   "title": "hahaha"
  }
 }
}

Expected: kết quả cho _id=3 (_id=4 các bạn có thể tự làm)

 log(1 + (docCount - docFreq + 0.5) / (docFreq + 0.5))
= log(1 + (4-2 + 0.5) / (2+0.5))
= 0.6931471805599453
 (freq * (k1 + 1)) / (freq + k1 * (1 - b + b * fieldLength / avgFieldLength))
= (1 * (1.25 + 1) / (1 + 1.25 * (1 - 0.75 + 0.75 * (10. / 7))))
= 0.8484848484848484

Vậy _score = 0.6931471805599453*0.8484848484848484 = 0.588124

Actual:

...
"_score": 0.58279467,
...
"value": 0.6931472,
"description": "idf, computed as log(1 + (docCount - docFreq + 0.5) / (docFreq + 0.5)) from:",
...
"value": 0.840795,
"description": "tfNorm, computed as (freq * (k1 + 1)) / (freq + k1 * (1 - b + b * fieldLength / avgFieldLength)) from:",

Kết quả gần như chính xác hoàn, tuy nhiên có sai số là do đâu ? Nhìn vào kết quả actual, ta nhận thấy một điểm lạ, đó là fieldLength = 10.24 chứ không phải là 10 ?

Tại sao lại như vậy? Câu trả lời cũng giống như field-Length norm ở bên trên, giá trị được lưu là 8 bit, nên trong quá trình encode với decode dữ liệu đã bị sai khác đi một chút. Tuy nhiên kết quả vẫn có thể chấp nhận được.

Conclusion

Vậy là chúng ta đã đi qua 2 thuật toán để tính toán _score trong Elasticsearch. Hi vọng các bạn có những trải nghiệm thú vị :D

What’s next?

Có rất nhiều topic liên quan tới chủ đề này mà mình nghĩ các bạn có thể tìm hiểu thêm như:

Enjoy coding !

Tham khảo